SBU:s rapport om antibio­tikaprofylax vid kirurgiska ingrepp är en systematisk ­genomgång av bevisläget för användning av profylaktisk antibiotikatillförsel vid olika operationer. SBU:s rapporter redovisar hur kunskapsläget ser ut, och de används som kunskapsunderlag av dem som beslutar i vården.
Hur ska man agera på den ­enskilda kliniken? Förutsatt att man har en bevisat låg postoperativ infektionsfrekvens i dag finns det knappast skäl att införa antibiotikaprofylax, precis som Håkan Salander framför. Det är dock viktigt att följa utvecklingen noga genom prospektiv infektionsregistrering. Många patienter erhåller i dag olika former av neoadjuvanta terapier, och det finns risk att den postoperativa infektionsfrekvensen ökar över tiden.
Generellt sett är problemet att vi inte vet hur infektionsfrekvensen ser ut i Sverige vid bröstcancerkirurgi. Prospektiv registrering av postoperativa infektioner förekommer inte i så stor omfattning som man skulle önska. Det är beklagligt att dessa uppgifter saknas. Vi kan dock hålla med Salander om att en infektionsfrekvens på upp till 20 procent vid ren kirurgi inte är vad vi förväntar oss i Sverige. Detta styrks också av Salanders egen undersökning vid hemmakliniken.
Salander vänder sig mot att rapporten anger att det finns starkt vetenskapligt stöd för endosprofylax vid bröstcancerkirurgi. Denna slutsats grundar sig på ett fåtal studier, som alla är utförda utomlands, framförallt USA och Storbritannien. Det är sju studier med sammanlagt 1 945 patienter. Studiernas resultat stödjer användning av antibiotikaprofylax med en signifikant sänkning av infektionsfrekvensen. Den postoperativa infektionsfrekvensen i kontrollgrupper utan antibiotika var 18–20 procent. Dessa siffror kan ­synas höga vid ingrepp som får anses rena. Vi håller med Håkan Salander om att infektionsfrekvensen i dessa studier är orimligt hög och på en nivå som man har svårt att acceptera i Sverige. Vi har dock en relativt dålig information från svenska förhållanden.
Vi tackar för påpekandet av Håkan Salander och säger att det inte finns någon anledning att ändra existerande rutiner.