För närvarande tycks det ske en mycket snabb spridning av »lean« inom den svenska sjukvården, och nya lean-typiska arbetssätt och metoder införs i snabb takt. Detta har uppmärksammats i flera artiklar i Läkartidningen [1, 2]. I andra artiklar kan man läsa att en framgångsfaktor för ett lyckat lean-­arbete är att lean ska ses som en filosofi för förändrings­arbete på lokal nivå och inte som en metod för att styra verksamheten från en övergripande nivå. Samtidigt lyfts avsaknaden av engagemang från ledningen och av mätningar fram som fallgropar vid införande av lean [3].
Mot denna bakgrund genomförde jag och två kollegor en studie med syfte att kartlägga hur utbrett lean är inom svensk sjukvård och i vilken omfattning svenska sjukhus i offentlig regi arbetar med metoden [4]. Ett annat syfte var att beskriva på vilket sätt som lean har påverkat ekonomistyrningen på de sjukhus som arbetar med lean, med avseende på användning av nya nyckeltal. Ett tredje syfte var att förklara om lean verkligen används som en filosofi för lokalt förbättringsarbete snarare än som en metod för att styra verksamheten från en övergripande nivå. Studien genomfördes som en kvantitativ undersökning via enkäter till ekonomichefer vid svenska sjukhus i offentlig regi.
Resultatet visar att 90 procent av svenska sjukhus i offentlig regi arbetar med lean i någon omfattning. Antalet sjukhus som arbetar med lean har ökat stadigt de senaste fem åren med en toppnotering för två år sedan, då hela 13 sjukhus införde lean. På de sjukhus som arbetar med lean ­använder i genomsnitt 47 procent av sjukhusens avdelningar metoden.
Studien visar också på ett tydligt samband: ju längre tid sjukhusen har arbetat med lean, desto större andel av sjukhusens avdelningar tillämpar arbetssättet. Det framgår därmed att lean inte bara sprider sig som en löpeld inom svensk sjukvård, den fortsätter också att sprida sig inom de sjukhus som börjar arbeta med metoden.
Resultatet visar också att hälften av de sjukhus som ­arbetar med lean har infört nya nyckeltal för att mäta effekterna av den. Hela två tredjedelar av sjukhusen menar också att det finns behov av att införa fler nyckeltal för att mäta effekterna av lean.
Resultatet visar slutligen att lean lyfts fram som en ­filosofi för det lokala förbättringsarbetet, men samtidigt är intresset från sjukhusledningarna ofta mycket stort.
Vid vissa sjukhus har ledningen beslutat sig för att införa lean på bred front. Detta intresse, tillsammans med det faktum att de lean-typiska nyckeltalen följs upp på sjukhusnivå i samma utsträckning som de följs upp på avdelningsnivå, vittnar om att lean i allt större uträckning tycks användas som ett sätt att styra verksamhetsutvecklingen från en övergripande nivå. Lean tycks därmed användas inte enbart som en filosofi för att stödja förbättringsarbetet på lokal nivå.