Möjligheten att förskriva sinnesstimulerande tunga täcken som hjälpmedel skiljer sig åt, eftersom kommuner och landsting fattar egna beslut. Detta ger en ojämlik situation för patienterna. Täckena bör vara förskrivningsbara hjälpmedel. Studien »Sinnesstimulerande täcken – psykos« visar att en patient måste få prova boll- eller kedjetäcket för att kunna bedöma effekt och nytta. Detta kan ske i hemmet, eller vid inläggning på sjukhus, och utvärderas tillsammans med förskrivande arbetsterapeut.
I projektet provade 21 patienter ­antingen ett boll- eller ett kedjetäcke. Under projektet förskrevs tre kedjetäcken på 5,3 kg, och en deltagare fick ett kedjetäcke av projektmedlen. Ytterligare en förskrivning diskuterades.

En manlig deltagare använde kedjetäcket under cirka tre månader. Han hade svårt att kommunicera, men genom observation, hans uttalade önskan och kontinuerlig användning framgick det att han hade nytta och effekt av kedjetäcket. Sömnen förbättrades, han låg i sängen nattetid och hans aktivitetsförmåga ökade. Det bedömdes etiskt olämpligt att inte ge honom ett kedjetäcke vid utskrivningen.

En annan man berättade: »Jag har nu haft en godkänd nattsömn i fyra nätter efter varandra. Att få den nattsömn jag behöver för att känna mig lugn betyder oerhört mycket. Jag vill ha täcket hemma.« Vid inläggning på sjukhus brukade mannens sömnme­dicinering höjas, vilket inte behövdes då han använde kedjetäcket. Vid utskrivning förskrevs ett kedjetäcke som han använde nattetid hemma.

En kvinna i förprövningsgruppen berättade efter några nätter med ett kedjetäcke: »Sömnen är förbättrad så nu sover jag djupare med längre sömnperiod och färre uppvaknanden. Nu är jag utvilad när jag vaknar. Det är första gången på 20 år.« Vid inläggning brukade kvinnans sömnmedicinering höjas, vilket inte behövdes då hon använde täcket. Kvinnan vilade även dagtid under täcket, vilket hjälpte henne att vara i verkligheten.
Det vore spännande att studera om sinnesstimulerande tungt täcke kan användas i ett tidigt skede när patienternas oro och ångest är ökande, för att stävja och eventuellt minska bältesläggningar. En fåtölj uppbyggd av bollar enligt samma princip bör studeras i samma syfte.

Fakta 1


Projektet »Sinnesstimulerande täcken – psykos« har ingått i Hjälpmedelsinstitutets satsning »Hjälpmedel i fokus – för personer med psykisk funktionsnedsättning« och finansierats med regeringsmedel. Projektet har genomförts på en vårdavdelning inom verksamhetsområdet psykosvård och rättspsykiatrisk vård vid Akademiska sjukhuset i ­Uppsala. Ann Klockars, leg arbetsterapeut, har ansvarat för pro­jektet.