Peter M Nilsson, Lunds universitet, och Peter Olsson, Jokkmokks vårdcentral, före­slår att ett centralt register för jävsdeklarationer upprättas (LT 42/2011, sidan 2073).
Det är mycket positivt att författarna engagerar sig i denna fråga. Men det finns
flera skäl som talar emot jävsdeklarationer på Internet. ­Socialstyrelsen har övervägt frågan noga och är inte beredd att gå vidare med förslaget. Ett skäl är att Datainspektionen är tveksam till förfarandet.

Dessutom finns det rent praktiska skäl som talar emot en databas. Jävsdeklarationer är en färskvara och det skulle bli nästintill omöjligt att hålla registret uppdaterat för den myndighet som skulle ha personuppgifts- och registeransvar.
Ytterligare ett skäl är de legala aspekterna. Vissa uppgifter i registret skulle kunna vara av privat och ömtålig ­karaktär och därmed integritetskänsliga. Detta innebär att uppgifterna inte kan publiceras utan samtycke, något som måste inhämtas inför varje publicering.
Det får heller aldrig råda något tvivel om att publiceringen på Internet är helt frivillig och att situationen upplevs som en uttalad eller outtalad förutsättning för att få uppdrag från en myndighet. Experten kan även tänkas känna sig tvungen att gå med på Internetpublicering eftersom denne annars skulle kunna ge intryck av att ha något att dölja.

I den här frågan har Socialstyrelsen även samrått med Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, Livsmedelsverket, Läkemedelsverket, Statens beredning för medicinsk utvärdering, Statens folkhälsoinstitut, Statens ­veterinärmedicinska anstalt och Smittskyddsinstitutet. Samtliga myndigheter är överens om att det i dag inte är aktuellt att publicera jävsdeklarationer på Internet.