Tisdagen den 30 januari ­erhöll ett hundratal SPUR-inspektörer ett mejl från SPUR-kansliet innehållande ett dokument daterat samma dag med information om att SPUR skulle omorganiseras i grunden. Så här lyder texten:
»I det nya systemet kommer nio inspektionsteam att bildas utifrån dagens specialitetsindelning. Dessa team kommer att bestå av en huvudteamledare (specialistkompetent läkare) och två biträdande teamledare (specialistkompetenta läkare) med ett övergripande ansvar vid samordnade inspektioner, samt ett antal ämnesexperter (specialistkompetenta läkare) för varje ingående specialitet.«
I Läkartidningen dagen ­efter (5/2012, sidan 241) fanns en annons avseende personal till inspektionsteamen. Man ber också de SPUR-inspektörer som känner att de vill fortsätta att anmäla intresse. Dessa ska då sända in ansökan/intresseanmälan, beskrivning av erfarenheter, CV och kontaktuppgifter. De nuvarande SPUR-inspektörerna har med andra ord fått sparken!
Det innebär sålunda att man gör sig av med nuvarande organisation utan att överhuvudtaget diskutera eller sända på remiss eller ha någon form av samråd eller diskussion med vare sig nuvarande SPUR-inspektörer eller specialitetsföreningar.
Via mejlkorrespondens med det hundratal förvånade SPUR-inspektörer som erhållit mejl från IPULS har många kritiska synpunkter förts fram från företrädare från så vitt skilda specialiteter som geriatrik, allmänmedicin, ortopedi, reumatologi, barn- och ungdomspsykiatri, njurmedicin, kardiologi, infektion, onkologi, öron-, näs- och halssjukdomar samt urologi.
Här är ett axplock av de kritiska synpunkterna på IPULS förslag:
1. Bristen på förankring i specialitetsföreningarna är total. De är inte tillfrågade!
2. Bristen på förankring bland SPUR-inspektörerna är total. De är inte tillfrågade och har uppenbarligen fått sparken!
3. Specialitetsföreningarnas inflytande över inspektionerna får allt mindre betydelse. Specialiteternas SPUR-grupper har med detta system spelat ut sin roll.
4. Hedersuppdraget som SPUR-inspektör ersätts av superinspektörer i form av teamledare och biträdande teamledare, trots att förankring i specialitetsförening och klinik är fundamentet, dvs inspektion bör ske av kliniskt verksamma kollegor som arbetar under samma villkor som de som inspekteras. Det nuvarande systemet bygger på förtroende och tillit.
5. Byråkrater ersätter kollegor, som har helt andra möjligheter till insyn och tolkning vid inspektion. Central byråkrati med anställda tjänstemän – superinspektörer – ersätter vår frivillighetsbaserade passion för utbildning. Ge exempel på när det lyckats!
6. Inspektionerna är viktiga inte bara för »SPUR-effekten« utan också i form av utbyte av erfarenheter och lärande inom specialitet och profession. Detta riskerar att motverkas av den nya organisationen.
7. Det kommer att bli svårt att rekrytera SPUR-inspektörer från specialiteten när det blir så byråkratiskt och specialitetens representanter hamnar längst ner i en hierarki.
8. Kostnaderna för varje inspektion kommer att stiga ytterligare. Med så stor ­byråkratisk överbyggnad kommer inspektionerna att kosta minst 100 000–150 000 kr.

Vad ska göras? Det har kommit flera förslag från ovan relaterade mejlkorrespondens. Viktigast är nog att flera uppmanar att inte skicka in intresseanmälan eller meddelar att de inte vill fortsätta i en sådan organisation som planeras. Dessutom diskuterar flera specialiteter att ordna egna inspektioner – och inte använda IPULS – främst av organisations- men även av kostnadsskäl.
Detta är också fullt möjligt eftersom IPULS inte har monopol på ST-inspektioner. Kravet enligt författningen som styr ST säger att inspektion ska utföras av organisation som är organisatoriskt, ekonomiskt och administrativt oberoende av den klinik som inspekteras. Detta torde uppfyllas av varje specialitetsförening.
*
 Potentiella bindningar eller jävsförhållanden: Inga uppgivna.