Svar på Bengt Järhults debattartikel »Oreflekterat lov av vårdvalet – vad säger sjukhusläkarna?«, LT 16/2012 (sidan 828).
Sjukhusläkarna har sedan lång tid drivit uppfattningen att vårdvalet i den öppna specialistvården måste utvecklas. Att Läkarförbundet ska verka för att läkare ska kunna dela sin tid mellan landstingsanställning och att arbeta som specialist i den privata öppna vården är inskrivet i förbundets verksamhetsplan (sidan 4).
All förändring innebär risk. Beroende av vilken grundinställning man har kan man välja att främst se möjligheter eller faror. De risker som Bengt Järhult tar upp är viktiga och behöver analyseras. Centralstyrelsen har tillsatt en särskild arbetsgrupp som har det uppdraget, VIS-gruppen (se nedan). Utöver det Järhult skriver om har gruppen identifierat ett antal andra frågeställningar som också är viktiga att uppmärksamma, t ex utbildning av ST-läkare, forskningsmöjligheterna och jourerna.
VIS-gruppen har valt att i det här skedet inte förorda någon färdig modell som ska tillämpas över landet. Vi vill i stället att de lokala läkarföreningarna ska ha möjlighet att driva frågorna om hur deras olika förutsättningar ska kunna användas för att förbättra ­patientvården och utveckla läkarnas möjligheter att ut­öva sitt yrke. Målet måste vara att använda och förstärka de vårdstrukturer som fungerar bra, och att hänsyn kan tas till de förutsättningar som varje landsända har i form av befolkning, vårdorganisation och läkare.
Arbetet pågår redan runt om i landet, och den satsning på 100 miljoner kr om året i tre år som regeringen startat 2012 kommer att snabba på utvecklingen, och där varje landsting kan välja sin modell.
Detta ligger alltså i linje med vad Läkarförbundet drivit sedan årtionden. Genom att ligga i framkant och analysera frågorna och genom att engagera lokalföreningarna hoppas förbundet få en stark roll i de processer där de nya vårdvalssystemen skapas.
Vi hoppas också att Läkartidningen kommer att haka på framöver och belysa hur dessa viktiga framtidsfrågor utvecklas för både patientvården, arbetsmiljön och sjukvårdsstrukturen. Vi ser fram emot en livlig fortsatt konstruktiv debatt som klargör både vad vi behöver undvika och var möjligheterna finns.
*
I VIS-gruppen ingår Karin Båtelson, ordförande, Staffan Henriksson, Privatläkarföreningen, Ove Andersson, Distriktsläkarföreningen, Anders Dahlqvist, Sjukhusläkarföreningen, Anders Åqvist, Hallands läkarförening, samt Martha Gurmu och Svante Pettersson från kansliet.