Sedan den nya ST-ordningen började gälla 2010 ska alla ansökningar om bevis om specialistkompetens grans­kas av två externa bedömare. De externa bedömarna har ett omfattande uppdrag och har hittills gjort ett oerhört arbete.
Men det tar i dag för lång tid för Socialstyrelsen att ­utfärda specialistbevis enligt den nya ordningen. Det är drygt 150 ansökningar som står i kö för att prövas, och vi har när detta skrivs påbörjat handläggningen av ansökningar som kom in i september 2011. Det är en ohållbar situation. Därför har vi föreslagit att de drygt 150 externa bedömarna ersätts av nio sakkunniga specialistläkare.

Syftet med förslaget är att komma åt i huvudsak två problem.
• För det första har vi inte haft möjlighet att erbjuda de externa bedömarna utbildning eller uppföljning i den utsträckning som vi borde.
• För det andra tar processen mellan en inkommen och komplett ansökan för lång tid – det vill säga att skicka handlingar fram och tillbaka mellan handläggare och externa bedömare.
Det är en process som gäller alla sökande, både dem som har gjort hela eller delar av sin tjänstgöring utomlands och dem som har utbildat sig i Sverige. Av de svenskutbildade ST-läkarna är det i dag bara en handfull som har genomfört sin specialistutbildning helt enligt de nya föreskrifterna. Det innebär att nästan alla ansökningar måste kompletteras. Handläggningen har alltså inte fördröjts på grund av att ansökningar från ST-läkare med utländska utbildningar har anhopats.
Vi har varit angelägna om att ta fram ett förslag till system som kan säkerställa god kvalitet i bedömningen av både utlandsutbildade och svenskutbildade ST-läkares kom­petens. Likabehandling är viktig av både rättvise- och rättssäkerhetsskäl.
Vi hoppas få en snabbare handläggning genom att anställa nio sakkunniga specialistläkare. Med medicinsk kompetens på plats kan vi förkorta kommunikations­vägarna och få bra förutsättningar för att utbilda och följa upp på ett effektivt sätt. Därmed kan vi också se till att bedömningarna håller en fortsatt jämn och hög kvalitet. Möjligheten att kontakta de externa bedömarna bör finnas kvar i enstaka fall. Till exempel om det behövs mer information om en specialitet för att kunna göra en bedömning.

Socialstyrelsen kommer att utvärdera det nya arbetssättet när översynen av läkarnas specialistindelning är klar.

Läs mer
Dra tillbaka förslaget om att ersätta externa ST-grans­kare med anställda sakkunniga Lars Kihlström och Jonas Nordquist, företrädare för ST-ledningen vid Karolins­ka ­universitetssjukhuset i LT 11/2012