Sedan drygt ett år tillbaka råder en nyordning för SPUR. Vi i nätverket ÖSTUS (Övergripande ST-studierektorer på universitetssjukhus) har förhållit oss avvaktande till de aviserade förändringarna, då flera av dem förefaller ha positiv potential. Vi har dock blivit alltmer bekymrade över den process som kulminerat nu under vintern och ser att ett av våra viktigaste redskap för kvalitetssäkring av ST (specialiseringstjänstgöring) på ­lokal, regional och nationell nivå riskerar att falla sönder. Vi vill med detta brev till IPULS styrelse framföra våra synpunkter på innehållet och processen i samband med förändringarna, med förhoppning om att ni som ägarrepresentanter ska agera.
Socialstyrelsen föreskriver en regelbunden extern granskning av ST. Hittills har detta i våra sinnen varit synonymt med SPUR-inspektioner med regelbundna intervall. SPUR har inneburit en möjlighet att fokusera på utbildningsperspektivet och har på gräsrotsnivå fungerat som en plattform för ett engagemang som till betydande delar varit ideellt. Drivkraften för SPUR-inspektörerna har varit en vilja att förbättra specialistutbildningen, vilket förstås gagnar ST-läkare, men också hela verksamheten och därmed också i slutändan patienterna.
Inspektionerna har dess­utom inneburit en möjlighet till utbyte av erfarenheter mellan olika kliniker i landet, och en inspektion bidrar ofta med idéer till förbättring av specialistutbildningen också på inspektörens egen klinik.
Systemets bas har varit eldsjälar i form av SPUR-samordnare. Publiceringen av resultatet från granskningarna har många gånger fungerat som ett kraftfullt incitament för kliniker med dåliga resultat att förbättras. Detta trots att systemet bitvis har haft vissa ojämnheter i kvaliteten.
Nya SPUR innebär att det tidigare gräsrotsengagemanget plötsligt inte längre värderas så högt, utan delvis ska ersättas av professionella team med mindre förankring i den granskade specialiteten. Vi ifrågasätter hur detta ska kunna leda till en kvalitetshöjning. IPULS hävdar starkt att det nya inspektionssystemet vilar på en vetenskaplig grund men har inte närmare beskrivit det underlaget.
Än mer bekymmersam är processen fram till nya SPUR. Den har karakteriserats av en flagrant brist på kommunikation med samarbetspartner och kundrepresentanter, vilka självklart borde ha fått se det nya upplägget i förväg för att kunna bidra med synpunkter. Detta förfarande har skadat trovärdigheten för SPUR och för de föreslagna reformerna.
Vi befarar att risken nu är överhängande för att det ska skapas parallella och splittrade system för extern granskning av ST. Det anser vi vore ytterst olyckligt! Vi vill därför uppmana IPULS att
1. Publicera
   a. samtliga SPUR-resultat
   b. det nya protokollet, som enligt hörsägen är på gång
   c. det vetenskapliga underlaget som det nya systemet bygger på.
2. Ompröva beslutet att inte längre engagera SPUR-samordnarna och i stället samla dem för att lyssna in deras synpunkter.
3. Efterfråga vad kunderna (klinikchefer, ST-läkare, studierektorer och landsting) vill ha.
4. Behålla och utveckla SPUREX (SPUR-experterna) som en viktig länk mellan professionen och IPULS.
5. Konkret visa att man har tagit till sig av den kritik som riktats mot systemet.