Sveriges läkarförbund (SLF) ska vara ett förbund för alla läkare – om detta var vi eniga på fullmäktigemötet i december 2010. Förbundet ska attrahera kliniker, forskare, studenter, äldre och yngre läkare. Där är vi inte än.
Under Sveriges yngre läkares förenings (Sylf) årsmöte i mars presenterades en oroväckande statistik över SLF:s medlemsantal. Av de medlemmar som aktivt väljer att lämna förbundet är 30 procent läkare som är 30–39 år gamla. Att relativt unga kollegor väljer att lämna SLF är inte bra. Det finns ljusglimtar i statistiken. Totalt sett ökar SLF:s medlemsantal med 2,4 procent (jämfört med före­gående år), och den absolut största ökningen står studenterna för, med 6,3 procent fler nya medlemmar. Yrkesverksamma läkare ökar med endast 1,8 procent.
På ledarplats i tidningen Sjukhusläkaren den 20 februari i år skrivs det att studenter bör få minskat inflytande i SLF till förmån för pensionerade läkare. Medi­cine studerandes förbund (MSF) har nästan dubbelt så många medlemmar som Sver­iges äldre läkares förening (SÄL), vilket är ett argument i sig. Redan här känns debatten otrevlig; varför måste gammal ställas mot ung? Det är en mycket märklig signal till alla medicinstudenter som brinner för sitt blivande yrke, sin utbildning och som har blivit medlemmar i SLF i hopp om att genom fackligt förtroendevalda kunna påverka.
Alla frågor som SLF driver har ett framtidsperspektiv, och här spelar MSF:s röst en stor roll. Låt studenterna vara med och påverka sitt framtida yrkesliv och fram­tidens hälso- och sjukvård.
Sjukhusläkarnas förslag att minska MSF:s representation i fullmäktige är dessutom ett hot mot den framtida försörjningen av fackligt aktiva. Hur menar Sjukhusläkarna att SLF ska locka och behålla unga läkare i förbundet med en attityd som säger att studenters åsikter inte är värda tillräckligt för att få representeras i fullmäktige i dagens omfattning? Att känna sig ovälkommen från start är ­ingen bra början om tanken är ett fortsatt engagemang.
Regeringens utredning om den svenska läkarutbildningen pågår för fullt, och SLF har stora möjligheter att påverka och bidra. MSF har jobbat hårt med frågan sedan 2011, och MSF:s fullmäktige beslutade i mars i år att »läkarutbildningsutredningen« ska vara i fokus 2012.
Att medicinstudenter har bäst koll på utbildningsfrågor är det nog få som ifrågasätter – vi är helt enkelt experter på att läsa på läkarprogrammet. Under året som gått har MSF regelbundet tillfrågats och fått möjlighet att uttala sig i medierna om den svenska läkarutbildningen och om svensk hälso- och sjukvård. MSF:s kunskap om grundutbildningen är en stor tillgång för SLF som man bör ta vara på och värna om.
Vi kommer aldrig att nå vårt gemensamma mål om att vara ett attraktivt förbund för alla läkare om vi väljer att gå en konservativ och bakåtsträvande väg.
För att bli det uppskattade, proaktiva förbund som vi vill att det ska vara måste förbundet välkomna de yngre. Vi är framtiden, och vi har mycket att lära av äldre ­kolleger. Låt oss ha ett konstruktivt utbyte av varandra och odla samarbete i stället för att så split – låt därför medicine studerande fortsätta att vara väl representerade i Läkarförbundet.
*
Potentiella bindningar eller jävsförhållanden: Inga uppgivna.