I större delen av övriga ­Europa är det är vanligt att allmänläkare driver ett litet företag eller är anställda av ett sådant företag. Vår bedömning är att det visat sig fungera tillfredsställande, till och med riktigt bra. Det kan liknas vid »beprövad erfarenhet«, om man vill kalla det så.
Genom att lämna delar av Sveriges nästintill helt dominerande förvaltningsmodell anser vi på Läkarförbundet inte att vi gjort avsteg från hälso- och sjukvårdslagens portalparagraf om att prioritera de patienter som har störst behov av vård. Att bedriva den offentligt finansierade vården enbart i landstingets regi har aldrig varit en absolut garant för detta. I Sverige är det i allt väsentligt – precis som tidigare – en gemensam, skattefinansierad hälso- och sjukvård; den har också samma omistliga prioriteringsgrunder oavsett ägarformer.
Vi vänder oss även mot beskrivningen att det nu är marknadskrafterna som styr över all vård. Det skulle bland annat också inkludera läkaretiken och politiska ställningstaganden, även på landstingskommunal nivå?
Vi sväljer visst inte all marknadsliberal utveckling med hull och hår. Det finns tydliga behov av justeringar i de olika vårdvalskonstruktionerna. Till exempel skulle vi, som ni nämner, vilja se fler läkarledda företag i det mindre formatet. Förbättrade ersättningsmodeller som tar tillräcklig hänsyn till socioekonomiska faktorer behövs också.
Som läkare delar vi självklart samma grundsyn: att ge en så bra vård som möjligt till våra patienter. Men hur vi bäst når dit handlar i högsta grad om politiska värderingar. Möjligtvis mer än de delar av den vetenskap och beprövad erfarenhet som skribenterna åberopar inom det här området.
Utifrån olika politiska utgångspunkter går det ju att hitta rapporter eller delar av studier som selekterar och stödjer den egna argumentationen. Oavsett detta ligger det i allas intresse att skapa system som ger bästa möjliga vård för patienterna och ett effektivt utnyttjande av samhällets resurser.
Läkarförbundet är för läkares företagsamhet. Vi är också för fortsatt landstingsdriven vård. Vi anser att konkurrens har potential att utveckla och effektivisera vården och dess privata och offentliga driftsformer om det sker under gynnsamma betingelser. Det här handlar inte bara om att ge friare val för invånare och patienter, utan även för läkarprofessionen. Många läkare ser fram emot nya arbetsformer och en bättre arbetsmiljö. I dag är det största problemet inom primärvården trots allt bristen på allmänläkare.