Sedan början av året pågår en strid om hur SPUR-inspektionerna av ST-utbildningarna ska gå till.
För att påminna läsarna – IPULS SPUR-förslag presenterades den 30 januari 2012 utan någon som helst förankring bland specialitetsföreningar eller SPUR-inspektörer. När man dessutom vet att såväl Läkaresällskapet och ­Läkarförbundet som SPUR-experterna var ovetande om organisationsförslaget innan det presenterades framstår IPULS handlande som än mer anmärkningsvärt. Argument mot förslaget har redovisats i LT 7/2012 (sidan 355) och 9/2012 (sidan 484).
Cirka 25 stora och mindre specialiteter har i ett remissförfarande, som Läkaresällskapet tog initiativ till, protesterat mot såväl processen som resultatet av översynen av SPUR-organisationen. På IPULS styrelsemöte den 27 april bildades en arbetsgrupp utgående från IPULS styrelse med representation av de tre delägarna (Sveriges Kommuner och landsting, Läkaresällskapet och Läkarförbundet) för att arbeta om det förslag som IPULS presenterade den 30 januari. Vi har emellertid ännu inte sett något ­resultat från denna grupps arbete trots att det nu snart gått två månader. Vi tvivlar på att IPULS – med vd Björn-Ove Ljung i spetsen – har förstått allvaret i den samfällda kritiken mot SPUR-förslaget av den 30 januari.
Svensk handkirurgisk förening har i ett brev till Läkaresällskapet den 14 maj förklarat: »Sammanfattningsvis innebär detta att vår allvarliga kritik mot såväl förslag som mot IPULS ledning kvarstår. Vi delar därför inte Sällskapets bedömning att IPULS inledda arbete kommer att skapa förutsättningar för en konstruktiv lösning i frågan.«
Det är tung kritik från en specialitet som väl känner Björn-Ove Ljung.
Nu har fem månader förlöpt sedan SPUR-förslaget presenterades utan att någon ändring har framskymtat – trots mycket omfattande och bred kritik. Om IPULS brist på agerande tillåts fortsätta riskeras en splittring av SPUR-inspektionerna och att färre inspektioner görs. Kvalitetssäkringen av ST-utbildningen hotas. Nu krävs att IPULS styrelse och ägare visar ledarskap. Är styrelsen och ägarna nöjda med den operativa ledningen?
Vi vill informera IPULS och dess ägare om hur vi uppfattar läget och vilka åtgärder vi har vidtagit.
1. Inom flera specialiteter beställs inga SPUR-inspektioner under nuvarande förhållanden. Denna blockad har varit i kraft sedan början av april. Inom reumatologin har vi sålunda inställt alla planerade inspektioner under året (Karolinska, Örebro, Borås och Sundsvall).
2. Våra krav för att genom­föra SPUR-inspektioner i IPULS regi är att a) specialitetsföreningarna utser SPUR-inspektörer, b) teamledare och biträdande teamledare inte utses eftersom detta skulle driva upp kostnaderna ytterligare, c) kostnaden för SPUR-inspektionerna specificeras och upplevs som rimlig.
3. Vi ser helst att SPUR-inspektionerna genomförs i en samlad organisation – och helst inom IPULS – men om detta inte är möjligt förväntar vi oss organisatoriskt stöd från Läkaresällskapet och Läkarförbundet vad gäller specialitetsdrivna inspek­tioner på samma sätt som SPUR-inspektionerna bedrivits tidigare.
4. IPULS styrelse måste ta ställning till ledningsfrågan.
Vi föreslår:
• Dra tillbaka hela förslaget till ny SPUR-organisation. Ändringar i SPUR-rutiner ska ske i samråd med specialitetsföreningarna!
• Kostnaden för en inspektion måste vara motiverbar och konkurrenskraftig ­eftersom IPULS inte har monopol på SPUR-inspektioner.
• SPUR-inspektionerna bör bedrivas enhetligt och i en samlad organisation. IPULS eget agerande avgör om det blir inom IPULS.