SPUR-inspektionerna infördes för att på ett systematiskt sätt stärka kvaliteten i specialiseringstjänstgöringen. I Socialstyrelsens föreskrifter lyfts SPUR-inspektioner fram som exempel på extern granskning. SPUR har ett välkänt varumärke och stort stöd inom professionen. ­Läkarförbundet som professionens organisation värnar om SPUR-verksamheten.
SPUR fördes över i IPULS regi med syfte att få till en bättre administrativ struktur och för att stärka verksamheten så att den kan utvecklas och möta upp en ökad efterfrågan på inspektioner. IPULS ägs till 1/3 var av Sveriges ­läkarförbund, Svenska Läkaresällskapet samt Sveriges Kommuner och landsting.
Efter att IPULS AB:s verksamhetsledning aviserat förändringar i upplägget av SPUR-inspektionerna har flera specialitetsföreningar inkommit med kritik. Vi vill verkligen markera att vi tar kritiken på allvar. Detta har föranlett flera aktiviteter. Bland annat har IPULS vd och ordförande inbjudits och deltagit vid förbundets representantskapsmöte för specialitetsföreningarna i mars. Vidare har frågorna diskuterats vid såväl centralstyrelse- som presidiemöten inom förbundet.
Styrelsen i IPULS AB har under våren fokuserat på hur processen och arbetet framåt ska bedrivas för att uppnå ett gott och konstruktivt samarbetsklimat mellan alla intressenter i denna fråga. Professionens/specialitetsföreningarnas erfarenhet, kunnande och engagemang är grunden i det starka varumärke som byggts upp kring SPUR, därom råder ingen tvekan.
Nu är det viktigt att skapa förutsättningar för dialog avseende verksamhetens behov och upplägg.