Det är oerhört glädjande att SLAS tagit del av vår artikel som syftar till att beskriva hur nationella riktlinjer återspeglas i de regionala riktlinjerna. Det är även mycket glädjande att riktlinjer gällande prehospitalt omhändertagande av patienter med svåra skallskador uppdaterats och eventuellt anpassats till de faktiska förutsättningarna som de lokala aktörerna inom ambulanssjukvården besitter.
Däremot kvarstår det faktum att det faktiska omhändertagandet av den svårt skallskadade patienten inte alltid stämmer överens med nationella riktlinjer.
Vad gäller våra specifika frågeställningar så beskrevs det i metoddelen hur alla delar i varje regional riktlinje gällande exempelvis vätsketerapi, cirkulation, ventilation, medvetandegrad, ­fre­kvens av observationer samt dokumentation skulle vara uppfyllda för att få ­maxpoäng.
Vi ser gärna att dessa nya riktlinjer anpassas till de lokala/regionala organisationerna och kommer till gagn för patienten så att varje enskild individ får det optimala omhändertagande som situationen kräver. Vi ser också fram emot att riktlinjer som införs kontinuerligt utvärderas i det sammanhang där de förmodas användas så att den enskilda ambulanssjuksköt­erskan/sjukvårdaren får det stöd i sin beslutsprocess som han/hon behöver i en akut situation.