Arbetet med de nya föreskrifterna och allmänna råden pågår, och Socialstyrelsen välkomnar Hans Bendz förslag och tankar kring lex Maria. Även i remissvaren har det framkommit synpunkter på lex Maria som titel till föreskrifterna och allmänna råden. I utkastet till föreskrifterna och allmänna råden används dock inte begreppet som sådant annat än i titeln. Samtidigt är lex Maria ett välkänt begrepp och används flitigt i dagligt tal, inte minst av dem som arbetar inom vården.
Socialstyrelsen samman­ställer för närvarande inkomna remissvar, och något slutgiltigt beslut om titeln på de nya föreskrifterna är ännu inte fattat. Innan beslut fattas kommer förslaget till nya föreskrifter och allmänna råd att diskuteras i Socialstyrelsens ledning. De nya föreskrifterna väntas träda i kraft under första halvan av 2013.