Lex Maria blev vardagsbeteckningen på de bestämmelser om anmälningsskyldighet som infördes 1937. Deras formella beteckning var »Kungl. Maj:ts kungörelse angående anmälan till polismyndighet rörande vissa vid behandling å sjukvårdsinrättning uppkomna skador m.m.«. Anmälan skulle även inges till Me­dicinalstyrelsen. Kungörelsens fokus låg på vårdslöshet eller försummelse från sjukvårdspersonalens sida. Detta fokus och namnet lex Maria har sitt ursprung i en katastrofal händelse 1936 på Maria sjukhus i Stockholm. Personal förväxlade ett bedövningsmedel med ett kvicksilverhaltigt rengöringsmedel, och fyra personer dog.
Lex Maria finns inte längre, men regeln om anmälningsskyldighet har levt vidare inarbetad i annan lagstiftning, som i olika omgångar ersatt lex Maria. Den senaste, patientsäkerhetslagen, trädde i kraft 2011.
Skyldigheten att anmäla till polismyndighet fanns kvar i 46 år tills patientsäkerheten sattes i lagens fokus år 1983. Vårdslöshet eller försummelse från sjukvårdspersonalens sida upphörde då att ha betydelse för anmälningsskyldigheten. Men förändringarna i lagstiftningen sedan 1937 är mer omfattande än så. Trots det har namnet lex Maria levt vidare i Socialstyrelsens följdförfattningar, där det betecknat de bestämmelser som har reglerat skyldigheten att till Socialstyrelsen anmäla allvarliga händelser inom hälso- och sjukvården.
Patientsäkerhetslagens tillkomst väckte förhoppningen att begreppet lex Maria skulle försvinna. Tyvärr har Socialstyrelsen valt att behålla det i sitt förslag till nya föreskrifter och allmänna råd om lex Maria, vars remisstid gick ut 24 september 2012. Men lex Maria är i dag ett anakronistiskt begrepp, vars av hävd polisiära och hotfulla klang strider mot patientsäkerhetslagens anda. Det borde därför mönstras ut ur Socialstyrelsens regelverk.
Förslag: Ersätt »lex Maria« med »anmälningsskyldighet enligt patientsäkerhetslagen« eller bara »anmälningsskyldighet«. Ersätt termen »lex Maria-anmälan« med »patientsäkerhetsanmälan«.