I den av Gunnar Olofsson i LT 41/2012 refererade rapporten (»Doctoring the evidence, abandoning the victim«) ges uttryck för uppfattningen att läkare i Israel är inblandade i eller åtminstone avstår från att dokumentera och rapportera tortyr. Vidare uppges att Israel Medical Association (IMA) inte arbetar tillräckligt för att sådan läkar­inblandning upphör.
I rapporten finns också synpunkter från IMA där ordföranden anger att IMA inte är en utredande instans, att IMA tydligt förbjuder läkare från att medverka vid eller »godta« tortyr och kräver att läkare rapporterar misstankar om tortyr. Vidare an­ges att det hållits ett möte med Israels hälsoministerium, där man diskuterat riktlinjer för rapporteringsplikt i fall där tortyr kan misstänkas.
IMA avslutar med att säga att man inte håller med om att läkare regelbundet medverkar vid tortyr samt att IMA kommer att fortsätta att göra allt i sin makt för att informera läkare om skyldigheten att rapportera tortyr.
World Medical Association (WMA) har som ambition att vara ett världsforum för diskussion om och framtagande av policyer i medicinetiska frågor. WMA verkar globalt via regelbundet uppdaterade, väl förankrade resolutioner som utarbetas av medlemsländerna. Att Läkarförbundet skulle försöka få WMA att utesluta IMA bedömer jag, mot bakgrund av IMA:s uttalanden ovan, som utsiktslöst.