Karolinskas läkarförening, som är en sektion av Stockholms läkarförening, har agerat »whistleblower« inom den egna organisationen. Detta har kraftfullt tryckts tillbaka, och fokus har gått från att lösa sakfrågan till att upparbeta en eskalerande konflikt.

Sedan våren 2012 har en konflikt utlösts av att fullmäktigedelegater och Sektion Karolinska ställt frågor för att försöka få insyn och transparens i hur ekonomin hanteras i Stockholms läkarförening. Givna svar påvisade uppenbara felaktigheter. Bland annat saknades beslut avseende styrelseordförandens ersättningar och förmåner samt attest av stora belopp.
Fortsatta frågor utlöste en stark motreaktion från ordföranden och majoriteten av styrelsen, vilket lett till att fortsatt reell insyn i ekonomin nu förhindras. Det har gått så långt att styrelsen beslutat att ekonomiska frågor endast får väckas och besvaras på styrelsemöte. Ekonomiska frågor får inte heller ställas eller besvaras via mejl eller direkt via kanslipersonal. Direkt insyn i bokföring, huvudbok och verifikat förhindras och förvägras. Delar av styrelsen har också velat att styrelsemöten sekretessbeläggs.
Sektion Karolinska har bett Läkarförbundets ordförande om ett möte för att beskriva situationen och få hjälp att lösa sakfrågan. Förbundsordföranden valde att inte tillmötesgå sektionens önskan. Styrelsen för Sektion Karolinska har i det läget valt att gå ut med medlemsinformation och har haft medlemsmöten för att förklara situationen. Valberedningen för Stockholms läkarförening har informerats.

Den grundläggande sakfrågan har bäring på och är avgörande för hela den fackliga organisationens existens – att hanteringen av medlemmarnas pengar ska ske utifrån ­demokratiska principer och allmänna föreningsrättsliga regler och stadgar avseende ideella föreningar.
Arbetet ska präglas av öppenhet och transparens där medlemmarna ska ha reell insyn i hur deras pengar hanteras och har hanterats. Fackligt förtroendevalda får inte hindras i att försäkra sig om att medlemmarnas pengar hanteras på ett korrekt sätt, och ekonomisk granskning får inte förvägras. Förutsättningen för detta är insyn, och om insyn förhindras saknas grund för demokrati – det vi inte vet om kan vi inte heller påverka eller förändra.
Varför stoppas en granskning av hur ekonomin sköts i Stockholms läkarförening? Varför stoppas möjligheterna till reell påverkan och förändring? Varför stoppas demokratin?