Läkemedelsverket har i samarbete med Smittskyddsinstitutet tagit fram en uppdaterad nationell behandlingsrekommendation för ­faryngotonsillit i öppenvård. Det skedde i samband med ett expertmöte i september 2012. Den tidigare rekommendationen var från 2001, och det bedömdes angeläget att gå igen­om nyare dokumentation för att ge tydligare rekommendationer för när antibiotika ska ges och när man kan avstå. Uppdateringen ingick dess­utom i ett regeringsuppdrag.

Rekommendationerna avser den praktiska handläggningen i öppenvård av patienter utan allvarlig eller komplicerande underliggande sjukdom och är avsedda som beslutsstöd till sjukvården och behandlande läkare. Rekommendationerna ersätter dock inte den kliniska bedömningen av en enskild patient eftersom det finns viktiga kliniska överväganden som ska göras i mötet med patienter med ont i halsen och som inte kan täckas av skrivna rekommendationer.

Faryngotonsillit är en av de vanligaste infektionsdiagnoserna i svensk primärvård och leder årligen till uppskattningsvis ca 370 000 läkarbesök. Virusinfektioner är den vanligaste orsaken, och det är angeläget att undvika att antibiotikabehandla dessa patienter. Patienter med akuta symtom på ont i halsen, det vill säga ont varje gång de sväljer, men utan tecken på en virusorsakad övre luftvägsinfektion med snuva och hosta rekommenderas bedömning av läkare inom 1–2 dygn för ställningstagande till fortsatt handläggning och behandling.
Dessutom behöver patient och anhöriga få information om förväntat förlopp, om vad man kan göra för att lindra symtomen samt om vad som bör föranleda ny kontakt med sjukvården.
I rekommendationerna påpekas att klinisk undersökning och läkarbedömning alltid ska föregå ett eventuellt beslut om snabbtest för grupp A-­streptokocker i svalget,
och att positiv diagnostik för streptokocker grupp A i svalget samt minst tre uppfyllda kliniska kriterier definierade enligt Centor ska föregå antibiotikabehandling.

Expertgruppen diskuterade också de symtom och fynd som kan vara tecken på allvarlig infektion hos patienter, oberoende av om kliniska ­kriterier för faryngotonsillit orsakad av grupp A-streptokocker och resultat av snabbtest föreligger. Det innefattar till exempel kraftig allmänpåverkan, svårigheter att svälja, andas eller gapa och/eller diarré och kräkningar. Sådana symtom bör föranleda akut undersökning och handläggning, då de kan tyda på allvarlig infektion, och ställningstagande till akut remiss till sjukhus.

Det är viktigt att minska den onödiga antibiotikaanvändning som förekommer vid virusorsakade halsinfektioner. Det är också viktigt att snabbt identifiera mer ovanliga fall av allvarliga infektioner i öppenvård. Båda dessa aspekter har lyfts fram och tydliggjorts i rekommendationen, som är framtagen i konsensus av deltagande experter. Behandlingsrekommendationen kommer att publiceras i Information från Läkemedelsverket (6/2012) och även finnas tillgänglig på webbplatserna och .