Att Vårdval Stockholm »Ger vård åt dem som behöver« är en sanning med modifikation.
Att primärvårdspatienter i dag gör fler »snabba och korta« läkarbesök och att besöken blivit »enklare« stöds av:
a) Karolinska institutets utvärderingar: läkarbesöken per invånare har ökat medan sköterskebesöken minskat.
b) Enkätundersökningen bland primärvårdens verksamhetschefer
(LT 1–2/2013).
c) Intervjuer med och debattartiklar av primärvårdsläkare (se t ex DN Stockholmsdebatt 10/2 2012) som intygat att man av ekonomiska skäl måste prioritera patienter med lätta, okomplicerade åkommor.
Dessa vårdvalskonsekvenser strider mot hälso- och sjukvårdslagens portalparagraf och principen om lägsta effektiva omhändertagandenivå (LEON).

Replik om Vårdval Stockholm:


Ger vård åt dem som behöver