Som komplettering till ­Läkartidningens tema om trauma i 7/2013 kan påpekas att Sverige saknar nationell statistik över förekomst av och behandlingsresultat vid svåra skador orsakade av yttre våld. Patientregistret registrerar årligen drygt 100 000 vårdtillfällen på grund av trauma (»S-dia­gnos«), men ICD-diagnoserna medger inte gradering av skadornas allvarlighetsgrad.
Sedan sommaren 2011 finns dock ett nationellt kvalitetsregister för trauma – SweTrau. Majoriteten av akutsjukhusen har anmält sig som deltagare, och ett drygt tiotal är i gång med registreringen. Hittills har cirka 5 000 fall registrerats, ungefär lika många från länssjukhus som från region­sjukhus.
I SweTrau klassificeras ska­dorna enligt AIS/ISS-systemet, där ISS över 15 innebär svår skada med risk för mortalitet utöver enstaka procent. Sådana fall utgör 22 procent av de hittills registrerade. Tabell I visar fördelningen av skadegrad per typ av sjukhus; andelen svårt skadade är högre vid region­sjukhusen. Mortaliteten med hänsyn tagen till skadegrad skiljer sig inte statistiskt mellan läns- och regionsjukhus, men antalet fall är ännu begränsat. Motsvarande data från National Trauma Data Bank i USA visar liknande värden (Tabell II).
När de flesta akutsjukhusen kommit igång med registreringen ska det bli intressant att se om vi har några väsentliga skillnader i behandlingsresultaten. Det kan bli en viktig del i underlaget för den sannolikt kommande nationella översynen av trauma­vården i landet.