Representanter för Upplands allmänna läkarförening (UAL) har skrivit upprepade artiklar om det projekt som drivs i Uppsala och som bland annat syftar till att ge patienten möjlighet att via säker inloggning läsa sin journal över nätet. Nyligen publicerades i Läkartidningen ett inlägg av skyddsombudet Anna Rask Andersen och Torbjörn Karlsson från UAL med rubriken »Nonchalans när universitet och landsting behandlar känsliga personuppgifter« (LT 11/2013, sidorna 566-7).
Genomgående tema har varit formella angrepp på projektet, och lokalt har man med alla till buds stående medel försökt att stoppa eller åtminstone försena projektet. Man har hittills inte kommit med något konkret bidrag för att föra projektet framåt. I denna process har man anmält projektet, landstinget och de forskare som studerar projektet och dess effekter till följande sju instanser:
• Datainspektionen
• Centrala etikprövningsnämnden
• Polisen
• Socialstyrelsen
• Justitieombudsmannen
• Arbetsmiljöverket
• Uppsala universitet
Svar har hittills erhållits från Datainspektionen, Centrala etikprövningsnämnden samt Uppsala universitet, som alla lämnat anmälningarna utan åtgärd. Myndigheterna har alltså gjort en annan bedömning än Upplands allmänna läkarförening.
Det projekt som i fullständig politisk enighet har drivits i Uppsala kommer nu att skalas upp till att gälla hela landet. Politiskt anses projektet högprioriterat och arbetet kommer att bedrivas skyndsamt.
Som gammal facklig förtroendeman åren 1975–1981 gör det mig sorgsen att se Läkarförbundets agerande.