Enligt patientdatalagen är syftet med patientjournalen i första hand att bidra till en god och säker vård av patienten. Upplands allmänna läkarförening anser att ansvariga för journalprojektet utsätter patienterna för risker och äventyrar ett av sjukvårdens viktigaste arbetsverktyg i sin iver att bli först i Sverige med att lägga ut journaler på nätet. Då vi inte har fått gehör för våra synpunkter har vi i stället tvingats att anmäla till tillsynsmyndigheter, då ansvariga begår lagbrott.
Myndigheternas utredningar är inte avslutade med några få undantag. För det första vidtog JO ingen åtgärd trots att landstinget i två fall vägrat lämna ut allmänna handlingar. För det andra avskrev Johan Munck, Centrala etikprövningsnämnden, vår anmälan om brott mot etikprövningslagen när landstinget samlade in känsliga personuppgifter i en webb­enkät, som landstingsanställda patienter tvingades svara på för att få ta del av sin journal på nätet. Anledningen var att landstinget döpte om forskningsprojektet till verksamhetsuppföljning. Men projektet var planerat och ­finansierat som forskning, i samarbete med Uppsala universitet och flera andra universitet, samt med forskningsanslag (!) från Vinnova.
Det finns fördelar med att ­patientjournaler görs enkelt tillgängliga. Vi välkomnar detta nationellt med förhoppning om att det ska resultera i att projektet bedrivs på ett bättre sätt.