Denna webbplats vänder sig till läkare

Läkemedelskommittén – en utbildningspolis?

Initiativ till utbildning är något som vi läkare oftast får ta själva. Vi har vant oss vid att styra utbildningen och inte minst utbyta kunskap kolleger och specialiteter emellan. Ofta får sådant av praktiska skäl förläggas till fritid. Utbildning av detta slag har inte sällan organiserats via läkemedelsindustrin, också detta av praktiska skäl. Döm om […]

Nej, läkemedelskommittén skall inte ha polismössa/-batong!

Det här måste Tommy Carlsson (TC) och Carl Nemeczek (CN) alldeles ha missförstått! Det ingår inte alls i Läkemedelskommitténs Halland uppdrag att lägga krokben för några utbildningar för professionen då det gäller farmaka. Det är ytterligt tveksamt om så är fallet i någon del av landet. De instanser som däremot skall ha stort inflytande över […]

En utmärkt operationsteknik – under rätt förutsättningar

Professor Erik Nilsson har ofta kritiserat laparoskopisk kirurgi på ett seriöst och tankeväckande sätt. Många av hans och andras invändningar har varit befogade och lett till en mer behärskad optimism avseende teknikens möjligheter, vilket gynnat den fortsatta utvecklingen. Laparoskopisk och öppen kirurgi är två delvis olika hantverk som båda måste läras och monitoreras under välkontrollerade […]

Vi har fler kärnfrågor än lönerna

Björn Öjerskog undrar i sitt debattinlägg vad Läkarförbundet sysslar med och har också synpunkter på vad vårens avtalsrörelse innebar. Inledningsvis vill jag understryka att Läkarförbundet har många olika uppgifter, löneförhandlingar är en, men långt ifrån den enda. Påverka sjukvårdspolitiken En annan av Läkarförbundets viktiga uppgifter är att som företrädare för läkarkåren, den grupp som har […]

Vart går Läkarförbundet?

Så här när sommaren står i full blom, dvs det är mulet och regnigt, finns det anledning att fundera och ställa frågor kring vårt fackförbund. Jag har en lång, gedigen facklig karriär bakom mig, framförallt på det lokala planet, bla som ombudsman i Göteborgs Läkarförening, så jag anser mig veta vad jag pratar om. Främst […]

Dags för Läkarförbundet att yttra sig om de apatiska flyktingbarnen

Som läkare har undertecknade blivit illa berörda av den behandling de apatiska flyktingbarnen utsätts för. Följande inlägg fokuserar på Läkarförbundets roll i situationer där patientens bästa och statens intresse inte överensstämmer. Debatten om flyktingbarnen har varit intensiv det senaste året, inte minst genom artiklar och inlägg i Läkartidningen [1-4]. Läkarförbundet har inte yttrat sig om […]

Brytpunkten i debatten är flyktingpolitikens roll för tillståndet

Philip Gottlieb med flera efterfrågar ett ställningstagande till hur vi som läkare utifrån ett läkaretiskt perspektiv skall förhålla oss när konflikt uppstår mellan läkaretik, medicinsk etik och samhällsetik, och exemplifierar detta med bland annat det ställningstagande som Läkarförbundet gjorde till tvångsmatning av hungerstrejkande interner. Den etiska brytpunkten Det finns därför anledning att mycket kort påminna […]

Ju större andel kolhydrat vi äter, desto mer äter vi

I debatten kring kostrelaterad ohälsa har framförts att övervikten skenar i höjden inte trots kostråden utan på grund av dem [1]. Kritiken menar att råden att ersätta fettet i vår kost med kolhydrat var fel. USAs övervikt tog fart när fettsnåla produkter började lanseras i början av 1980-talet. I Sverige kom nyckelhålsmärkningen 1989 [2], och […]

Sjukvården har inte råd med fortsatt diskriminering av kvinnor

Det finns fortfarande, märkligt nog, personer i ledande ställning på sjukhus i Sverige som tror att då det nu finns många kvinnor som läser medicin och som forskar så kommer jämställdheten med automatik i sinom tid. Det är märkligt att ignoransen finns eftersom det sedan början av 1980-talet har kommit en rad studier, framför allt […]

Amiodaroninducerad tyreotoxikos – en förutsägbar komplikation

David Nathanson och medarbetare skrev en intressant och tankeväckande fallbeskrivning om amiodaroninducerad tyreotoxikos i LT 16/2005 [2]. Läkemedlet sattes in eftersom patientens förmaksflimmer inte kunnat behandlas med flera andra läkemedel. Efter tre års behandling, vilket författarna med stöd av litteraturen framhåller vara den genomsnittliga debuttiden för denna komplikation, fick patienten tilltagande sömnstörning, ofrivillig viktnedgång med […]

Kvinnors och mäns vetenskapliga karriärstege – dags för ny granskning

I en debattartikel i Dagens Nyheter 1997 skrev Christina Wennerås och Agnes Wold att förutsättningen för att dåvarande Medicinska forskningsrådet skulle stödja kvinnliga forskares projekt var att de kunde styrka sin vetenskapliga kompetens med dubbelt så många publikationer som sina manliga kollegor. Internationellt uppmärksammat Inlägget väckte internationellt intresse. De båda författarna blev anmodade av tidskriften […]

Verksamhetschefernas inlägg stöd för inhuman flyktingpolitik

Sten Lundqvist, verksamhetschef, BUP i Stockholm, skriver i Läkartidningen 23/2005 (sidorna 1831-2) att han inte förstår vad det var som gjorde professor Rolf Zetterström bestört när han läste verksamhetschefernas inlägg i Dagens Medicin den 13 april 2005. Inte heller förstår han talet om sprickor inom barn- och ungdomspsykiatrin. Samtidigt fick just den artikeln oss att […]

Mot fria fantasier kan ingen försvara sig

Jag är väl medveten om hur situationen är ute i Europa. Och för den delen i stora delar av världen. Inte minst genom de berättelser vi hör från våra asylsökande familjer får vi kunskap om de oerhörda umbäranden som miljontals människor tvingas utstå på flykt från sina hemländer. Hemländer där de drabbats av krig, övergrepp, […]

Klok läkemedelsprioritering frigör resurser

Vi tackar för intresset för vårt inlägg i LT22/2005 (sidorna 1751-2) om Läkemedelsförmånsnämndens (LFN) hantering av Inspra och debatten om läkemedelskommittéernas (LKs) existensberättigande. Vi kommenterar inläggen från Karl Swedberg (KS; publicerat i LT24/ 2005, sidan 1924), Bengt Jönsson (BJ), Åke Ohlsson-Önerud och Billie Pettersson (Pfizer) samt sex LK-representanter ur LFN utifrån de olika problemställningarna. 1. […]

Läkemedelskommittéerna behövs inte – terapirekommendationer utfärdas ändå

Paul Hjemdahl och Rickard Malmström (HoM) ansluter sig med sitt inlägg i LT 22/2005 (sidorna 1751-2) till andra representanter för läkemedelskommittéerna (LK) som kritiserat Välfärdspolitiska rådets rapport (SNS 2004). Deras inlägg tar upp viktiga frågor om introduktionen av nya läkemedel och visar omedvetet också varför det är tid för en omprövning av LKs roll. Sjukvårdens […]

Klarläggande om indikationer och kostnadseffektivitet för Inspra

I ett inlägg i Läkartidningen 22/2005 (sidorna 1751-2), angående läkemedelskommittéernas ställning, använder Rickard Malmström och Paul Hjemdahl Läkemedelsförmånsnämndens (LFN) värdering av Inspra (eplerenon) som exempel. Tyvärr innehåller artikeln en del faktafel som förvirrar begreppen. Läkemedelsförmånsnämndens syn Inspra har bedömts som kostnadseffektivt av LFN vid postinfarktsvikt och inte vid svår hjärtsvikt, alltså en annan indikation och […]

Inspra och Läkemedelsförmånsnämnden: Var kommer läkemedelskommittéerna in?

Vårdens verklighet ser annorlunda ut än debattens. Genomsnittspatienten i debatten och i de kliniska prövningarna är sällsynt i vårdens vardag. Det innebär att vårdpersonalens uppgift är att i samråd med patienten och utifrån bästa möjliga kunskapsunderlag överbrygga denna motsättning mellan tillgänglig dokumentation och den enskilde patientens unika situation. Kärnan i en läkemedelskommittés arbete är just […]

Men kejsaren är naken…

Få aktiviteter i samhället kontrolleras så noggrant som fördelning av forskningsmedel, antingen dessa kommer från skattebetalare eller från privata fonder och donatorer. Forskare med expertkunskaper bildar ett vetenskapligt råd som ger utlåtanden. De utlåtanden som leder till beslut om medel från forskningsråden är i princip offentliga. Systemet kallas »peer-review«, dvs projekten bedöms av andra forskare […]

Inget ifrågasättande av vetenskapliga rådet

Ett halvår efter att Lars Terenius lämnade uppdraget som ordförande i Djurskyddsmyndighetens vetenskapliga råd, för han fortfarande fram sin förtrytelse över att jag fattade ett beslut om utdelning av forskningsmedel som inte till punkt och pricka följde det förslag som Terenius och rådet lämnat. Bakgrund Rådet var ombett att lämna förslag på fördelning av 16 […]

Långsiktiga konsekvenser för anhöriga måste också belysas

Vi har med intresse tagit del av debatten i Läkartidningen om icke-terapeutisk ventilation. Flera författare har understrukit betydelsen av att anhörigas situation uppmärksammas, vilket vi fullständigt instämmer i. De aspekter som tidigare inlägg pekat på rör anhörigas behov av tid för att fatta beslut, möjlighet att få ställa frågor, kontinuitet [1-2], alltså aspekter som rör […]