Denna webbplats vänder sig till läkare

Väntetiderna på BUP kan åtgärdas!

Vårt upptagningsområde utgörs av Karlskrona och Ronneby kommuner med tillsammans ca 90000 invånare. Klinikens huvudsakliga förankring finns i Karlskrona med mottagning plus fem slutenvårdsplatser. Vi har dessutom en nyöppnad mottagning i Ronneby. Vi bedömer att de vanligaste kontaktorsakerna är beteendeförändringar till följd av störningar i relationerna till den närmaste omgivningen (föräldrar, syskon, kamrater etc), men […]

Sjukvårdens ointresse för näringsämnens effekter måste brytas

Att det finns risker med stora doser av vissa vitaminer under lång tid är välkänt. För kosttillskott, läkemedel och andra åtgärder behövs kunskap om effekter och bieffekter, och allt måste vägas samman i en helhetsbedömning. Becker [1] påpekar att två aktuella metaanalyser [2, 3] av kosttillskott har brister, men hävdar ändå att resultaten entydigt talar […]

Framtidens läkare sprider det sjukvårdspolitiska programmet

Läkarförbundet startade 1998 ett projekt, Framtidens läkare, vars målsättning var att öka kårens självkänsla, anseende och inflytande. Centralt fackliga ombudsmän samt ca 30 gruppledare har rest runt i landet och träffat Läkarförbundets medlemmar. Till dags dato är det drygt 5000 läkare som deltagit i diskussioner och grupparbeten runt dagens och morgondagens läkarroll. Man har bla […]

Välkommen utredning om den kliniska forskningens villkor

Den länge efterlängtade forskningspropositionen (2004/05:80) blev offentlig den 20 mars 2005. På kvällen samma dag presenterades den av forskningsministern i Kungliga Vetenskapsakademiens välbesatta aula. Även om auditoriet inte hade några förväntningar på ett guldregn var intresset stort för att ta del av regeringens syn på vad forskningen betyder i vår värld och i det svenska […]

Ska kameral människosyn bli följden av utredningen om Stockholms sjukvård?

Karolinska sjukhuset skall rivas. Ett nytt mindre högspecialiserat sjukhus skall byggas på den nuvarande parkeringsplatsen. På det övriga sjukhusområdet skall det byggas bostäder fram till Norra Kyrkogården. Vi får en ny stadsdel och ett nytt biomedicinskt nav i Stockholm, vår egen »medical valley«. Så ser landstingsledningens visioner ut, även om det verkar som den nuvarande […]

»Närakuten« – när akutvården blir som sämst

Politiker och tjänstemän i Stockholms läns landsting (SLL) har skaffat sig ett nytt administrativt gosedjur som kallas »Närakuten«. Ett hundratal högt betalda administratörer och den politiska majoriteten tycker sig för femtioelfte gången ha hittat den ultimata lösningen på det eviga problemet med köer i sjukvården. »Närakuten«, denna nya beteckning för »snabbköpsmedicin«, ska nu etableras i […]

Svaret lika ihåligt som marknadsföringen

I min artikel, där jag granskat Recips marknadsföring av preparatet TrioBe, valde jag ut ett antal annonser och jämförde reklambudskapet med innehållet i de vetenskapliga artiklar som företaget refererade till. I samtliga annonser fann jag att Recip avsiktligt feltolkade resultaten och konklusionerna av studierna för att förleda kollegor att skriva ut mer av preparatet och […]

Förebyggande behandling med TrioBe – en seriös möjlighet

Det är med intresse vi läser Anders Lindgrens inlägg i Läkartidningen 15/ 2005 (sidorna 116o-2) om marknadsföringen av vår produkt TripBe. Vi respekterar och tar till oss hans synpunkter. Indikation för TrioBe Godkänd indikation för TrioBe är »Förebyggande av symtomgivande brist på vitamin B6, vitamin B12 och folsyra vid otillräckligt födointag eller malabsorption, framförallt hos […]

Förväntan, vänligt bemötande, lugn och ro och beröring lindrar – inte akupunktur

I två olika randomiserade, kontrollerade studier från Linköping rapporteras om mycket goda effekter av akupunktur på klimakteriebesvär [1, 2]. Med stöd av dessa studier rekommenderar författarna därför akupunktur som en alternativ behandlingsform vid klimakteriebesvär. Resultaten av undersökningarna är emellertid långt mer intressanta och spännande än vad som tydligt framgår av artiklarna, fast från ett annat […]

Beslut om användningen av läkemedel bör baseras på kostnader och nytta

Ett av våra förslag i den senaste rapporten från Studieförbundet Näringsliv och Samhälles (SNS) Välfärdspolitiska råd, »Hälsa, vård och tillväxt«, handlar om läkemedelskommittéerna. Av någon anledning har just det föranlett en rad inlägg i Läkartidningen, senast av Peter Allebeck [1]. Kan det bero på att just det berör en verksamhet med tydligt ansvariga personer, medan […]

Vad har gjorts och vad bör göras?

I den första artikeln om vården och de mest utsatta [1] konstaterades att det idag inom Stockholms län bland samhällets mest utsatta finns personer med allvarlig ohälsa som står utanför vård och omsorg, vilket strider mot Hälso- och sjukvårdslagen. Långsiktig samverkan måste styra Sjukvårdens vårdproducenter måste samverka nära och långsiktigt med varandra (exempelvis psykiatri och […]

Sanktionering av dödshjälp förändrar samhällets etiska värdegrund

Den 28 januari i år dömdes en sjuksköterska i Schweiz för mord på 22 patienter och mordförsök på ytterligare fem. Sjuksköterskan hade strypt eller förgiftat patienterna. Hans motiv var medlidande. Domen löd på livstids fängelse. Hur kan det komma sig att en sjukvårdsutbildad person gör precis tvärtom mot det han är utbildad för, nämligen avslutar […]

Biverkningar av sjukskrivning

Man har länge krävt gedigna studier för att kartlägga ett läkemedels biverkningar inför registring. Likaså ställs stora krav på den medicintekniska utrustning som vi använder. Vad gäller biverkningar av sjukskrivning är läget dock helt annorlunda. Kunskaper saknas, forskningen är sparsam och tillsyn har inte synts till, förrän nyligen, då Socialstyrelsen på regeringens uppdrag haft tillsyn, […]

Dataregister inte bara av godo Glöm inte patientens integritet!

»Jag vill införa elektroniska patientjournaler i hela sjukvårdssystemet. IT är ett bra verktyg inom vård och omsorg, men utvecklingen måste gå snabbare än idag«, säger vård- och äldreomsorgsminister Ylva Johansson. Regeringen har tagit initiativ till en fördjupad samverkan med sjukvårdshuvudmännen kring IT-frågorna. I Dagmaröverenskommelsen för 2005 har regeringen och huvudmännen för första gången tecknat en […]

Även arbetsformerna i SNS bör kunna ses över

SNS rapporter och kunskapssammanställningar är som regel mycket gediget gjorda och utgör värdefullt underlag för en saklig och konstruktiv samhällsdebatt. Att fläta in tillspetsade eller slagordsmässiga formuleringar i rapporterna tror jag dock inte gagnar den sakliga debatten. De riskerar att bli rubriker i dagspress, och debatten hamnar lätt i låsningar. Samma gäller, menar jag, om […]

Lagstridigt att inte ge utsatta vård

I Hälso- och sjukvårdslagens 2 § står följande: »Målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen.« Några rader längre ner i samma paragraf anges: »Den som har det största behovet av hälso- och sjukvård skall ges företräde till vården.« Slutsatsen är entydig: Vårdutbudet skall främst […]

Kamrater! Någon jävla ordning får det vara på blodtrycksområdet!

Många minns säkert CH Hermanssons bevingade ord om oordningen i dåvarande vpk, och många har också travesterat hans yttrande. Nu är det hög tid att göra det på blodtrycksområdet. Det är motiverat dels av hur användningen av blodtryckssänkande läkemedel ser ut i landet, dels, och framför allt, av den höggradiga förvirring som uppstått i samband […]

Läkemedelskommittéerna behövs, enligt SNS referensgrupp

Det är en märklig upplevelse att hamna som gisslan i vad som förefaller vara en ideologisk debatt kring läkemedelskommittéernas vara eller icke vara. Som representant för en av finansiärerna (Riksbankens jubileumsfond) till SNS-rapporten »Hälsa, vård och tillväxt« deltog jag i några intensiva dygns arbete via e-post och telefonkontakter i bearbetningen av referensgruppens kommentarer till rapporten. […]

Dagboksanteckningar om anhörigas och närståendes situation vid psykisk sjukdom

Det är tre år sedan jag insåg att jag inte orkade leva med en manodepressiv man. Då hade jag för tredje gången på ett par år misslyckats med att få hjälp i ett tidigt skede av den maniska psykosen. Det fanns ingen vård förrän jag reste hemifrån. Då blev det i gengäld tvångsinläggning inom ett […]

Läkarförbundet bör utvidga sitt arbete mot diskriminering

Läkarförbundet arbetar sedan länge för jämställdhet, lika rättigheter för män och kvinnor. Bland annat presenterar och analyserar förbundet återkommande förekomsten av osakliga löneskillnader. Att bryta gamla maktstrukturer och odemokratiska mönster är ett gigantiskt men nödvändigt arbete. Den övertygelsen har gjort att förbundet i avtalsrörelsen 2005, trots lagstiftningen mot osakliga löneskillnader, kräver en särskild lönerevision för […]