Denna webbplats vänder sig till läkare

Dagboksanteckningar om anhörigas och närståendes situation vid psykisk sjukdom

Det är tre år sedan jag insåg att jag inte orkade leva med en manodepressiv man. Då hade jag för tredje gången på ett par år misslyckats med att få hjälp i ett tidigt skede av den maniska psykosen. Det fanns ingen vård förrän jag reste hemifrån. Då blev det i gengäld tvångsinläggning inom ett […]

Självmordspreventiva program för unga behövs i Sverige också

Sin vana trogen förenklar Göran Isacsson sitt resonemang och låter datakalkylprogrammet dra slutsatser i stället för att själv tolka statistiska uppgifter i ett bredare sammanhang. Effekterna av det självmordspreventiva programmet i Dade county utvärderades genom att utfallet före och under interventionen jämfördes med resultat från övriga Florida och hela USA (Figur 1;Tabell I). Självmordstalet bland […]

Antidepressiv behandling bästa preventionen mot självmord bland unga

Jag tror att jag och professor Danuta Wasserman kan enas om att det år 2001 skedde 110 självmord i åldrarna 15–24 år medan antalet år 2002 var 146. Man kan dock inte från enstaka data med vetenskaplig trovärdighet dra generella slutsatser såsom att »självmord bland unga ökar ytterst oroväckande«, som professor Wasserman gjorde i sin […]

Självmord hos barn och unga förebyggs säkrast genom effektiv behandling mot depression

Professor Wasserman hävdade i sin ursprungliga medicinska kommentar att så kallade suicidpreventiva program visats ge en signifikant minskad suicidfrekvens bland unga. När jag nu klargjort att den studie hon hänvisade till inte visade det som hon påstod, återkommer professor Wasserman till studien av Aseltine och DeMartino [1], som jag anklagas för att ha förbigått med […]

Nationell smittspårning av tuberkulos bör införas

Epidemiologisk övervakning av smittspridning av tuberkulos i landet borde ha hög prioritet. År 1993 publicerades en standardiserad teknik, restriktions-fragment längd-polymorfism (RFLP), sk fingeravtrycksteknik, som gör det möjligt att identifiera spridningen av enskilda tbc-stammar i samhället [1]. Sådan övervakning sker sedan länge avgiftsfritt i Danmark (med början 1992), Norge (1994) och i Finland (2000). Smittskyddsinstitutet i […]

Läkarstudenternas kliniska handledning måste förbättras

Under 1990-talet minskade antalet utbildningsplatser på läkarutbildningen på de flesta studieorter, men från och med år 2000 har antalet utökats kraftigt. Samtidigt har antalet slutenvårdsplatser minskat på grund av strukturförändringarna i sjukvården där fler patienter behandlas polikliniskt och slutenvårdspatienterna vårdas kortare tid före hemgång. De fulla konsekvenserna av detta för utbildningens del har vi inte […]

HSAN måste ställa högre krav på sig själv

Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd fyller en viktig funktion. Nämnden ger en möjlighet för patienter och anhöriga att få klagomål mot vården prövade av en oberoende instans. En anmälan till HSAN är en av de få möjligheter som allmänheten har att påverka vårdens kvalitet. Även för sjukvårdspersonalen spelar nämnden en viktig roll i både positiv och […]

Slå vakt om den personliga integriteten!

När sjukvårdsminister Ylva Johansson i en proposition (Ökad patientsäkerhet på läkemedelsområdet, Prop 2004/ 05:70) föreslår att Apoteket AB skall få upprätta två nya receptregister är det tveksamt om hon fullt ut inser konsekvenserna av sina förslag. Det är bra om modern teknik nyttjas för att göra vården säkrare ur patientens synvinkel. Negativt är däremot riskerna […]

Läkemedelskommittéerna bör avskaffas eftersom verkligheten har förändrats

I ett inlägg i Läkartidningen 1–2/2005 (sidan 67) går professor Sten Iwarson, ordförande i LOK (Läkemedelskommittéernas ordförandekollegium) till hårt angrepp på vår rapport »Hälsa, vård och tillväxt«. Tidigare har även professor Lars L Gustafsson, ordförande i LÄKSAK, i en intervju i Läkartidningen 49/ 2004 (sidan 3986) uttryckt ungefär samma kritik. Det som kritiseras i vår […]

Förvånande att förslaget inte ses som en möjlighet

Jag har noterat Sten Iwarsons kritik mot SNS Välfärdspolitiska råds rapport för okunskap i kapitlet om läkemedel, och att SNS, om andra delar av rapporten håller samma nivå, nog bör ta sig en funderare över kvaliteten på Välfärdspolitkska rådet. Till det vill jag helt kort säga att Sten Iwarson är ute i ogjort väder. Rapporten […]

Läkemedelskommittéerna främjar klok läkemedelsanvändning

Jönsson mfl kritiserar Sten Iwarson (ordförande i LOK – Läkemedelskommittéernas ordförandekollegium) och undertecknad för att vi ifrågasatt offentliga uttalanden liksom rapporten från SNS (Studieförbundet Näringsliv och Samhälle) om läkemedelskommittéerna. Jönsson och medförfattare vill starkt begränsa uppgiften för de lagreglerade läkemedelskommittéerna i Sverige. Fortbildning och information Läkemedelskommittéerna i Sverige är unika genom att de i lag […]

Kritiken osaklig och ologisk

Om man har som målsättning att kritisera andras verksamhet måste kravet på saklighet ställas högt. Jönssongruppens kritik brister dessvärre i både saklighet och logik. Begränsat antal listor Några exempel: 1. Man tycker inte att det är rimligt att behålla 34 läkemedelskommittéer. Det tycker inte jag heller, om det hade funnits så många. Sanningen är att […]

Aborter – har vi svenskar alltid rätt?

Under det senaste halvåret har en allt intensivare internationell abortdebatt blossat upp, sannolikt delvis beroende på att abortfrågan fick en så kraftig fokusering i det amerikanska presidentvalet. Även inom EU är dock abortfrågan en »het potatis« speglad bland annat av kommissionärsvalet hösten 2004, och med påvens och katolska kyrkans tydligt uttalade och kompromisslösa abortmotstånd har […]

Både individåtgärder och folkhälsoåtgärder behövs

Debatten i Läkartidningen [1, 2] om primärprevention av hjärt–kärlsjukdom illustrerar återigen det gamla talesättet: »Var fågel sjunger efter sin näbb«. Om vi lämnar invektiven därhän så är kärnpunkterna de följande: 1. Primärprevention av hjärt–kärlsjukdom är en angelägen uppgift där många aktörer kan göra nytta. Grunden är upplysning, skatters utformning, prispolitik och sociala åtgärder. Detta är […]

Läkemedel har – fortfarande – en mycket låg effektivitet i primär prevention av hjärt-kärlsjukdom

Att debattera med Peter Nilsson är meningslöst, eftersom han inte håller sig till saken. I detta fall är saken vårt enkla konstaterande att läkemedel har en mycket låg effektivitet i primär prevention av hjärt–kärlsjukdom, ett konstaterande som är mycket väl grundat i ett flertal allmänt accepterade kliniska prövningar på friska personer. Inget av det Peter […]

Vågar man leva ett tag till?

Det är inte lätt att vara människa i vår postmoderna tid. Trots att objektiva mått på vårt hälsotillstånd som exempelvis medellivslängd och incidens av hjärt– kärlsjukdomar ser allt bättre ut får man intrycket av motsatsen när man tar del av mediebevakningen inom området. När jag fyllde 50 år för ett tag sedan fick jag ett […]

Tunn is i coxibdebatten

Flera av de stora internationella medicinska tidskrifterna har i årets start publicerat ledarartiklar om COX-2-hämmarna, läkemedelsindustrins bristande ansvar och myndigheternas senfärdighet att skydda allmänheten [1]. New England Journal of Medicine ser så allvarligt på frågan att man i förpublicering lagt ut ett antal originalartiklar på nätet med tillhörande ledarkommentarer [2, 3]. Biverkningarna är inte eventuella […]

Coxiber idag och i framtiden

Som framgått av mitt föregående debattinlägg (Läkartidningen 9/2005, sidorna 666-71) har under de senaste veckorna presenterats en stort antal nya definitiva och flera preliminära resultat av studier med COX-2-hämmare (coxiber) och NSAID-preparat. Som ett mönster i dessa heterogena studier framträder att behandling med flera COX-2-hämmare varit förenad med en ökad risk för hjärt–kärlkomplikationer. Risken förefaller […]

Gemensam utmaning utveckla metoder för upptäckt av lågfrekventa biverkningar

Distriktsläkare Bengt Järhult kritiserar i Läkartidningen 8/2005 (sidorna 574-5) Pfizer för att inte delta i det offentliga samtalet. Järhults artikel innehåller så många olika påståenden att det i detta forum är omöjligt att bemöta alla i detalj. Därför ska vi försöka svara på huvudfrågan i Järhults kritik: »Har inte världens största läkemedelsföretag en skyldighet att […]

Insikter och åsikter om hjärt – kärlsäkerhet med COX-2-hämmare

Distriktsläkare Bengt Järhult vädrar i Läkartidningen 8/2005 (sidorna 574-5) diverse kritiska åsikter om läkemedelsföretaget Pfizer för deras hantering av information om hjärt–kärlsäkerheten hos celecoxib (Celebra) i relation till presentationen av APC-studien [1] i december 2004. Samtidigt kastar han ur sig en del kränkande insinuationer kring ett yttrande av mig avseende hjärt–kärlsäkerheten hos celecoxib och rofecoxib […]