Denna webbplats vänder sig till läkare

LIF välkomnar förstärkta regler kring jävsfrågor

Bengt Järhult ställer i Läkartidningen 8/2005 (sidorna 574-5) ett större antal frågor till läkemedelsföretaget Pfizer. Dessa frågor besvaras av Pfizer härintill. Två konkreta frågor ställs direkt till Läkemedelsindustriföreningen, LIF. Den första frågan gäller vilka synpunkter LIF har på att ett företag kontaktar en patient som råkat ut för biverkningar. LIF har ingen egen information om […]

Pfizer uppmanas svara på kritik och delta i det offentliga samtalet

I Läkartidningen 47/2004 (sidorna 3820-3) kritiserade jag Pfizer och Läkemedelsverket i artikeln »Artrox – skolmedicinens paradox? Marknadsföring i perspektiv av ett biverkningsfall«. Både Pfizer och Läkemedelsverket erbjöds av LT att svara i samma nummer. Läkemedelsverket följde anmaningen och instämde i min kritik. Ny kunskap kan leda till en omprövning av medlet, då det på senaste […]

Långsiktig påverkan på hjärt-kärlsjukdomarna kräver brett folkhälsoarbete

Peter Nilsson (PN) tar i sin artikel i förra veckans nummer av Läkartidningen (7/2005, sidorna 496-7) upp ett angeläget ämne, men använder tyvärr tekniken att pådyvla motparten påståenden som denna inte gjort och sedan ifrågasätta dessa påståenden. Den som läst vårt inlägg (LT51–52/2005, sidorna 4244-5) och NEPIs rapport [1] utan PNs speciella agenda inser att […]

Intensivvården måste vara väl representerad i rådet för organdonation

Bristen på organ för transplantation är stor i Sverige. Under de senaste de cennierna har antalet donerade organ minskat, delvis till följd av att patienter som tidigare skulle ha avlidit idag kan räddas till livet, vilket självklart är mycket glädjande. Tyvärr är det dock ibland så att avlidna som velat donera sina organ inte får […]

Självmord går att förebygga. Ingen minskning bland unga

Som jag framhåller i den medicinska kommentaren i Läkartidningen står sig trenden med sjunkande självmordstal för den vuxna populationen, medan självmorden ökar bland unga [1]. När Göran Isacsson ifrågasätter ökningen av självmord i åldrarna 15–24 år väljer han perioden 1980–2002 som exempel och använder absoluta tal, dvs antalet självmord som inte är justerat med hänsyn […]

Ovetenskapligt om självmord bland unga

Professor Danuta Wasserman hävdade i en medicinsk kommentar i Läkartidningen 50/2004 (sidorna 4078-9) att suicid ökar »ytterst oroväckande« i Sverige i åldrarna 15–24 år samt att »flera internationella studier visar att insatser inriktade mot hälso- och sjukvården och mot befolkningen kan förebygga suicidala handlingar inte bara hos vuxna utan även hos barn och ungdomar«. Ingen […]

Primärprevention av hjärt-kärlsjukdom bör styras av skattning av absolut risk

Hjärt–kärlsjukdomarna är den avgjort största sjukdomsgruppen i Sverige räknat i antal dödsfall, men även konsekvenserna för sjuklighet, sjukskrivning, produktionsbortfall och mänskligt lidande för patient och anhöriga är stora. Att drabbas av hjärt–kärlsjukdom och avlida i slutet av ett långt och rikt liv kan knappast te sig som ett problem att förebygga, men att ryckas bort […]