Denna webbplats vänder sig till läkare

Tvångsvård på gott och på ont

Vi är helt eniga om att det i vissa lägen finns ett behov av psykiatrisk tvångsvård. När vi hade de statliga mentalsjukhusen, där i princip ända in på 1950-talet all vård var tvångsvård, fanns det drygt 30 000 vårdplatser. I dag förfogar hela psykiatrin över ca 4 000 vårdplatser, och på dessa finns det ungefär 2 000 tvångsvårdade patienter, […]

Nonchalans när universitet och landsting behandlar känsliga personuppgifter

Uppsala läns landsting gjorde 2012 journalerna tillgängliga på internet för patienter. Detta har följts av en härva av olaglig registrering av känsliga personuppgifter i olika forskningsprojekt, kvalitetsregister och verksamhetsuppföljningar. Först tvingades de landstingsanställda att agera »testpiloter« och svara på en webb­enkät med känsliga personuppgifter om hälsa och sexualliv som villkor för att få ta del […]

Kvalitetsregister – ett av många verktyg

I artikeln »Kvalitetsregister – kejsare utan kläder?« i LT 5/2013 (sidorna 196-7) för­söker jag nyansera synen på register, och då i synnerhet kvalitetsregister, som en universallösning för ökad kvalitet inom sjukvården och god klinisk forskning. Tomas Jernberg, ordförande i Swedeheart, framför i sitt inlägg härintill att den valda rubriken tyder på »bristande kunskap om hur kvalitetsregister […]

Utvärdering av rehabiliteringsgarantin kräver bättre vetenskapligt underlag

Rehabiliteringsgarantin infördes 2008 för att minska och förebygga sjukskrivningar för lindrig eller medelsvår psykisk ohälsa och för icke specifika rygg- och nackbesvär. För de senare innebär garantin en satsning på multimodal rehabilitering (MMR), som är en effektiv behandling av långvarig smärta och ökar arbetsåtergång och minskar sjukskrivning [1-6]. MMR erbjöds tidigare endast till patienter remitterade […]

Behovet av övningar i katastrofscenarier vid svenska sjukhus får inte underskattas

Den 15 januari 2013 inträffade en omfattande trafikolycka på E4 strax norr om Helsingborg. Ett hundratal lastbilar och personbilar krockade på ett avsnitt bestående av en bro, Tranarpsbron. Svår dimma och ishalka rådde. Olyckan skedde strax före lunch en vardag, en tidpunkt då sjukhus vanligen har god bemanning och kompetens på plats. Olyckan var Skånes […]

Kvalitetsregister – en välklädd folkrörelse

Johan Ejerhed tar i LT 5/2013 (sidorna 196-7) upp många kloka och insiktsfulla tankar kring kvalitetsregister och användandet av dessa. Men tyvärr har inlägget fått en rubrik, »Kvalitetsregister – kejsare utan kläder?«, som tyder på bristande kunskap om hur kvalitetsregister i dag fungerar och vilka förändringar som redan håller på att ske. Då Riks-HIA, som är […]

Reglerna för underhållsbehandling av opiatberoende är godtyckliga och saknar stöd i forskningen

Uppmärksamheten kring så kallat läckage av metadon och buprenorfin från beroendevården till den illegala drogmarknaden – alltså patienter som säljer eller delar med sig av sin medicin – har fått Socialstyrelsen att ta i med hårdhandskarna mot ett antal mottagningar som arbetar med underhållsbehandling av opiatberoende. I Skåne har Socialstyrelsen gjort tillsyns­besök på tre mottagningar […]

Paternalistisk – ja; auktoritär – nej!

Svenska psykiatriska föreningens styrelse har, liksom ordföranden i Riksförbundet för social och mental hälsa (RSMH) i LT 5/2013 (sidan 226) reagerat på min artikel i LT 3/2013 (sidorna 68-9), där jag välkomnar det aktuella förslaget till ny tvångsvårdslagstiftning. Psykiatriska föreningens företrädare tar upp några ­frågor av principiellt intresse. Ett skäl till deras tveksamhet är att […]

Obligatoriska sidoprov slopas vid nykterhetskontroller efter rattfylleri

De nu gällande föreskrifterna om medicinska krav för körkort (TSFS 2012:19) har ändrats, och nya kommer att träda i kraft den 1 mars 2013. Vissa ändringar kommer att påverka läkarkåren. Särskilt gäller detta vid utredning och intygsskrivande efter rattfylleri och vid beroende eller missbruk. Kravet på så kallade sidoprov vid utredning efter grovt och upprepade […]

Trombolys vid stroke – bråttom är bra men glöm inte farmakologin!

Tiden vi har på oss för att återställa blodflödet vid propporsakad stroke är kort. Från de stora studierna av intravenös trombolys med alteplas vet vi att tiden till behandlingsstart är avgörande för att uppnå bästa möjliga kliniska effekt [1]. Sedan 2002, då behandlingen etablerades i Sverige, har infrastrukturen för trombolys successivt utvecklats. Vårdkedjorna på akutsjukhusen […]

Föreskrifterna kommer att ses över

De nu gällande föreskrifterna om läkemedelsassisterad behandling utarbetades under 2008–2009 och trädde i kraft den 1 mars 2010. Reglerna tillkom efter ett omfattande utrednings- och remissarbete och var då väl förankrade hos bl a professionen. Men såväl lagar, författningar och föreskrifter behöver utvecklas kontinuerligt. Därför kommer Socialstyrelsen att inleda en översyn av föreskrifterna under 2013. […]

Vinst i vården leder fel

Som nyutbildad läkare vikarierade jag 1972 några månader på en öronklinik i Småland. På kliniken rådde en öppen stämning. Man berättade om vilka förändringar som 7-kronorsreformen (1970) inneburit på kliniken. Innan reformen trädde i kraft hade läkarna fått betalt per utförd åtgärd, för att efter 1970 få månadslön. Detta resulterade i att man minskade antalet […]

»Telefonfällan« orsak till många cancerbesked per telefon

För mig som i många år undervisat kolleger och studenter om hur man ger svåra besked är Sune Överhagens artikel i LT nr 3/2013, sidan 69, ett angeläget inlägg, som handlar om telefonbesked om svåra sjukdomar. Överhagen avslutar, trots att den egna undersökningen bekräftar hans farhågor, med att han hoppas att det är olycksfall i […]

Kvalitetsregister patientens och läkarens verkstad

Kvalitetsregisterförespråkare och intressenter innefattar även patienter som får följa sin hälsa i registren liksom vårdprofessionerna som initierat registren, vilket Johan Ejerhed förbigick i sitt inlägg [1]. Inläggets syfte var dock viktigt – att ge stöd i den fortsatta diskussionen om utvecklingen av kvalitetsregister, som ju inte kan vara lösningen på sjukvårdens alla behov. Användningsområden för […]

Vi tror på litet större frihet, under kontrollerade former

Läkarförbundet är för läkares företagsamhet, men också för fortsatt landstingsdriven vård. Anledningen är enkel: Vi anser att mångfald och konkurrens har potential att utveckla och effektivisera vården. Det handlar om att ge friare val för invånare och patienter, men också för läkarprofessionen. Läkarförbundet arbetar för att ge de små professionsdrivna vårdföretagen bättre villkor. Men även […]

Ledaren om vinster i välfärden fick mig att sätta frukostkaffet i halsen

I onsdags (23/1) satte jag frukostkaffet i halsen när jag slog upp senaste numret av Läkartidningen och läste vår ordförandes oreserverade försvar för vinster i välfärden [1]. Vem »vågar starta ett företag när möjligheterna att få täckning för sina investeringar begränsas«, frågar sig vår fackordförande och vd retoriskt. Jag har mött få läkare som satsat […]

Är universiteten redo att på egen hand axla ansvaret för läkarutbildningen?

Professor Stefan Lindgren har tillsammans med sin expertgrupp lagt fram ett förslag till hur ramarna för den nya läkarutbildningen i Sverige kan komma att se ut. De tydligaste förändringarna är förlängd studietid till sex år, avskaffande av allmäntjänstgöringen (AT) samt möjligen införandet av ett pre-ST-år. De flesta lärosäten använder i dag någon form av problembaserat lärande […]

Är vinsten värd priset i vården?

De senaste veckorna har offentligheten nåtts av två tydliga exempel på risken med vinsttänkande i vården, något som annars passerar dagligen utan att uppmärksammas av andra än möjligen patienten och dennes anhöriga. Det ena gäller flickan »Nora« i P1-programmet »Den fastspända flickan« (21/1), där enligt en bandupptagning den ansvarige psykiatern inte tillmötesgick den av upprepade […]

»Den som är väldigt stark måste också vara väldigt snäll«

Fallet Nora handlar i huvudsak om brister i maktutövning – något som inte tillräckligt tydligt kommit fram i debatten. För tillfället är cirka 2 000 personer vårdade inom psykiatrin mot sin vilja. Under ett år blir cirka 10 000 personer intagna för tvångsvård enligt lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT). Storleksmässigt är detta ungefär samma antal som döms […]

En i stort sett omöjlig uppgift som (i Frankrike) kan leda till åtal och straff

Frågan om suicidriskbedömning är högst aktuell på vår klinik där en patient nyligen tog livet av sig inne på avdelningen. Patienten hade tillsyn varje kvart men lyckades trots det hänga sig på en av toaletterna. Och helt nyligen fick frågan om farlighetsbedömning en ny vändning då en fransk psykiater blev dömd för ofrilligt vållande till […]