Denna webbplats vänder sig till läkare

Vårdval för specialiserad vård – några förslag till åtgärder

Politikerna i Stockholm har som mål att genomföra så många vårdval som möjligt inför valet 2014. I andra delar av landet är processen betydligt långsammare. Uppsala och Halland har mycket begränsat börjat arbeta med vårdvalsfrågan, medan andra län som t ex Norrbotten helt motsätter sig varje form av utökat vårdval. Vårdvalsaktiviteten återspeglar delvis inställningen till […]

»Den fastspända flickan« – en omskakande dokumentär

Omskakad och upprörd har jag precis lyssnat färdigt på andra delen av radiodokumentären »Den fastspända flickan« om Nora som utsätts för en grov våldtäkt av den numera ökände polischefen. Efter att ha försökt ta sitt liv, och det tumult som då uppstod, döms hon till öppen psykiatrisk vård hos Enköpings Närpsykiatri AB. Nora spelade in […]

Forskning och innovation med offentlig sektor som motor

Sverige står, liksom alla industriländer, inför stora globala samhällsutmaningar (en åldrande befolkning, ökning av livsstilsrelaterade sjukdomar, antibiotikaresistens) som ställer helt nya krav. Medborgarna ställer anspråk på t ex e-hälsotjänster, förbättrad tillgänglighet, stärkta patienträttigheter och skärpta kvalitetskrav på vård och omsorg. Trycket på den offent­liga sektorn ökar, och hälso- och sjukvården måste hitta nya sätt att bedriva […]

Tvånget som angår oss alla

Lars Jacobsson skriver på LT Debatt om förslaget till ny tvångsvårdslagstiftning (LT 3/2013, sidorna 68-9). Han uttrycker sig mycket positivt om förslaget. Svenska psykiat­riska föreningen (SPF) välkomnar en debatt om ny tvångsvårdslag. Det finns alltid många uppfattningar om tvång, vilket understryker behovet av en öppen dialog. I Sverige tvångsvårdas ca 12 000 personer varje år enligt […]

God vård kan inte bygga på tvång

I Läkartidningen 3/2013, sidorna 68-9, skriver Lars Jacobsson, professor emeritus i psykiatri vid Umeå universitet, om fördelarna med det nya förslaget till tvångsvårdlag. Han berömmer förslaget och förkastar de invändningar som Riksförbundet för social och mental hälsa, RSMH, framfört. På ett par punkter är vi emellertid överens: lagen behöver ses över och den psykiatriska vården […]

Fler randomiserade studier av vården kan göras billigare och mer regelbundet

I en artikel i BMJ [1] och i ­bo­ken »Bad Pharma« [2] redovisas ett intressant förslag på hur vi på ett enklare sätt skulle kunna få svar på frågor där vi i dag saknar kunskap. Bakgrunden är att många läkemedel prövas mot placebo, men inte mot var­andra. Dessutom har de ofta testats mot surrogatmått i […]

Så nås ST-läkarnas delmål för medicinsk ­vetenskap på ett högkvalitativt sätt

År 2008 kom Socialstyrelsens nya föreskrifter, allmänna råd och målbeskrivningar för läkarnas specialseringstjänstgöring (ST) [1] som omfattade delmål inom medicinsk vetenskap och kvalitetsarbete. I avsaknad av direktiv om omfattningen har det inom klinisk verksamhet varit oklart hur man ska genomföra och uppnå de vetenskapliga delmålen, vilket betyder att de riskerar att få låg prioritet och […]

En sanning med modifikation

Att Vårdval Stockholm »Ger vård åt dem som behöver« är en sanning med modifikation. Att primärvårdspatienter i dag gör fler »snabba och korta« läkarbesök och att besöken blivit »enklare« stöds av: a) Karolinska institutets utvärderingar: läkarbesöken per invånare har ökat medan sköterskebesöken minskat. b) Enkätundersökningen bland primärvårdens verksamhetschefer (LT 1–2/2013). c) Intervjuer med och debattartiklar av […]

Ger vård åt dem som behöver

Jan Halldin ger utifrån en enkätundersökning bland allmänläkare en snedvriden bild av effekterna för patienterna av Vårdval Stockholm (LT 1–2/2013, sidan 38). Allmänläkarnas uppfattningar och bild av verkligheten ska givetvis tas på allvar, och inte minst är det angeläget att involvera dem som är verksamma i vården ännu bättre. Men när det gäller resultatet av […]

Felaktigheter i artikel om PTSD

Den i Läkartidningen nyligen publicerade kliniska översikten om posttraumatiskt stresssyndrom (PTSD) skriven av Borgå och Al-Saffar [1] innehåller dessvärre flera anmärkningsvärda påståenden som vi anser ger en felaktig bild av forskningsläget. Om den psykologiska behandlingsmetoden EMDR (eye movement desensitization and reprocessing), där »aspekter av traumat bear­betas medan patienten följer terapeutens fingrar som rytmiskt förs fram […]

Så skönt att vi är lagliga

Vi tackar Mathias Wallin och Kerstin Risshytt från Socialstyrelsen för deras svar (LT 49–50/2012, sidan 2265). Om vi bortser från en del missförstånd om hur röntgenronder och röntgenkonferenser bedrivs och att dessa alltid är en del av patientverksamhet så var det, som vi tolkade det, ett klart besked. Röntgenronder och röntgenkonferenser är normala arbetsuppgifter för […]

Synen på evidens behöver vidgas

Traumafokuserade behandlingar som EMDR och KBT anses ha bäst evidens vid behandling av PTSD [1]. van der Kolk framhöll i sin plenar­föreläsning på International Society for Traumatic Stress Studies möte 2011 att till skillnad från vid behandling med SSRI-preparat blir förbättringen bestående med EMDR. Behandlingsutfallets varaktighet och effektstorlek har betydelse för behandlingsvalet. Rück och Arnberg […]

Självvärdera ST-utbildningen med STINS inför extern-SPUR

Eftersom Läkarförbundet åter erbjuder externa SPUR inspektioner är det högaktuellt för många utbildande enheter att genomföra en självvärdering. Vi vill därför informera om ett nytt och välfungerande självvärderingsinstrument. Självvärdering används som en förberedelse inför den externa SPUR-inspektionen och har tidigt resulterat i en nationell kartläggning [1]. Region Skånes riktlinjer för kvalitetsgranskning av utbildande enheter innebär […]

»Nilfeber« förslag till svensk term för West Nile fever

»West Nile fever« har nyligen för första gången konstaterats hos en svensk turist. Vi kan vänta oss fler fall av denna sjukdom, som breder ut sig i Europa och USA. Kanske kommer den till Sverige också? Det är krångligt att i kommunikationen med allmänheten behöva använda ett rent engelskt namn på en »ny« sjukdom av […]

Renässans för klortalidon

Klortalidon introducerades 1957 i Sverige under handelsnamnet Hygroton, och kom att användas som ett effektivt vätskedrivande och blodtryckssänkande läkemedel i flera decennier. Klortalidon är inte en tiazid men steriskt snarlikt och binder sig sannolikt till samma receptor i distala njurtubuli. Följden blir en ökad exkretion av natriumjoner och vatten, och en mjukt insättande och långvarig […]

Ingen jobbar efter nio år

Mina behandlingsmål för alkohol- och drogmissbrukare är högt ställda: 1) alkohol- och drogfrihet; 2) att patienterna mår bra, helst utan psykofarmaka; 3) att de inte längre är kriminella; 4) att de försörjer sig genom arbete. Är det helt orealistiska mål? Nej, väldigt många av de 300 som jag entimmesintervjuade och många av mina körkortsfall, också […]

Tillämpa dagens kunnande viktigare än mer debatt

I Läkartidningen 49–50/­2012 manar Clas Sjöberg till ny debatt om missbruks­vården (vilken i ordningen?). Vad gäller begreppen föredrar jag personligen som motsvarighet till »addiction medicine« termerna »missbrukarvården« eller »beroendevården«, men det må vara. Utredningar och debatter har vi genom åren haft nog av. Jag bedömer att följande är mer centralt: 1. Allmän spridning av den […]

Dags för intellektuell hederlighet i missbruksdebatten

Clas Sjöberg skildrar i sin debattartikel [1] flera intressanta erfarenheter av att försöka hjälpa människor med missbruksproblem. Men han riktar också allvarliga anklagelser mot dagens beroendevård, som det känns angeläget att bemöta. Sjöberg hävdar att den ­moderna beroendevården främst sysslar med att förse missbrukare med droger, vilket orsakar fördjupat beroende, blandmissbruk och död. Några belägg […]

Vårdvalet tränger undan vårdtunga grupper

Sveriges Kommuner och landsting publicerade i höstas rapporten »Vårdval i primärvården. Jämförelse av uppdrag, ersättningssystem och kostnadsansvar« [1]. I Stockholm utgör den fasta ersättningen per listad individ ungefär 40 procent av den totala ersättningen för vårdenheter. I Uppsala och Kalmar är siffran 70 procent och i övriga landsting minst 80 procent. 13 landsting (inklusive Stockholm) […]

Forskar-AT och forskar-ST avgörande för framtida forskning

Läkares minskande forskningsintresse har ägnats stor uppmärksamhet under de senaste åren. På 30 år har andelen disputerade läkare sjunkit från 25–30 till 15 procent, och endast 9 procent av landets disputerade läkare är under 40 år [1]. Att färre läkare disputerar, och att de gör det vid allt högre ålder, hotar Sveriges position inom klinisk […]