Aktuella disputationer

Tipsa oss gärna om disputationer.
Skicka e-post till sara.holfve@lakartidningen.se

Vad händer i övrigt? Se Kalendarium!

Göteborgs universitet

18 juni kl 09.00. Lokal: Länk till Zoom-webinar meddelas en dag före disputationen. Johan Lindström: »Herpes virus CNS infections-biomarkers, diagnostics and antiviral therapy«. Opponent: Pierre Tattevin, Frankrike

18 juni kl 13.00. Lokal: Länk meddelas ett par dagar i förväg. Ahmed Baker Alshaikh: »Principles of scaffold generation for bioengineering of the ovary and uterus: a study focusing on decellularization«. Opponent: Antonio La Marca, Italien

18 juni kl 13.00. Lokal: Länk till Zoom-webinar meddelas senare. Christine Sandheimer: »Effeccts of primary care interventions for common mental disorders«. Opponent: Siw Carlfjord, Linköpings universitet

18 juni kl 13.00. Lokal: Sal 2119, Hälsovetarbacken Hus, 2, för att minska smittrisken ombedes allmänheten att delta digitalt via länk som publiceras senast dagen före disputation. John Jonsson Eskelin: »Defense-related inhibition of sympathetic nerve activity«. Opponent: Adjunct professor Vincenzo Donadio, Italien

Umeå universitet

10 september kl 09.00. Lokal: Triple Helix, Universitetsledningshuset. David Lundgren: »Betydelsen av låggradig inflammation i mag–tarmkanalen«. (The significance of low-grade inflammation in the gastrointestinal tract). Opponent: Klas Sjöberg, Lunds universitet

30 september kl 09.00. Lokal: Bergasalen målpunkt Q, Norrlands universitetssjukhus. Antonia Boman: »Tidig reumatoid artrit – biomarkörer och hormonella faktorer i relation till sjukdomsprogress« (Early rheumatoid arthritis –biomarkers and hormonal factors in relation to disease progression). Opponent: Inger Gjertsson, Göteborgs universitet

8 oktober kl 09.00. Lokal: Psykiatrins sal A, Norrlands universitetssjukhus. Josephine Savard: »Tvångsmässig sexuell beteendestörning: Kliniska karakteristika och behandling med Naltrexon« (Compulsive Sexual Behavior Disorder: Clinical characteristics and treatment with naltrexone). Opponent: Soili Lehto, Oslo

15 oktober kl 13.00. Lokal: Betula. Andreas Viberg: »Fuchs endoteliala corneala dystrofi – genetisk orsak och som riskfaktor vid gråstarrskirurgi« (Fuchs’ endothelial corneal dystrophy – Genetic aetiology and as a risk factor in cataract surgery). Opponent: Madeleine Zetterberg, Göteborgs universitet

15 oktober kl 09.00. Lokal: Bergasalen, Norrlands universitetssjukhus. Emma Nyman: »Karakterisering av subklinisk ateroskleros i karotis artärerna genom ultraljudsavbildning« (Characterization of subclinical carotid atherosclerosis using ultrasound imaging). Opponent: Isabel Goncalves, Lunds universitet

26 oktober kl 13.00. Lokal: Sal B, NUS, målpunkt T9. Ibadete Bytyci: »Den viktiga rollen för vänster förmaksfunktions parametrar i klinisk praxis« (The important role of left atrial function parameters in clinical practice). Opponent: Roxy Senior, London

19 november kl 09.00. Lokal: Sal A, Psykiatriska kliniken, målpunkt F0, plan 0, NUS. Ida Blomqvist: »Psykisk ohälsa hos ungdomar – tidstrender och validering av självskattningsskalor« (Adolescent mental health – time trends and validity of self-report measures). Opponent: Lotte Haverman, Amsterdam

Örebro universitet

24 september kl 09.00. Lokal: Hörsal C1, X-huset, Campus USÖ. För att hålla avstånd och minska risken för smittspridning är antalet platser i hörsalen begränsat. Allmänheten ges tillträde i mån av plats. Disputationen kommer kunna följas via länk. Margitha Björksved: »Open versus Closed exposure of Palatally Displaced Canines: Studies of radiographic canine position, treatment effects, patients’ perception and health economy«. Opponent: Jonathan Sandler, England