Denna webbplats vänder sig till läkare

Serie: Verktyg för klinisk forskning

Serien består av 14 artiklar. Hittills publicerade artiklar: Slutord. Att forska är och ska vara roligt Anders Ekbom, Sven Cnattingius Läkartidningen nr 15/2013 (14/14) Att skriva en vetenskaplig artikel – några steg på vägen Michael Fored, Anna-Karin Edstedt Bonamy Läkartidningen nr 15/2013 (13/14) Att söka anslag – tips för en lyckad ansökan Jonas F Ludvigsson […]

Patientdatalagen tolkas olika

Samtliga artiklar Patientdatalagen ger ansvariga tjänstemän huvudbry Kommentar: Tolkningen av lagen går isär Västra Götaland: »Det är en väldig osäkerhet bland våra medarbetare« Uppsala: »Vi gör en strikt tolkning av PDL« »Det mesta är möjligt – det handlar om hur vi gör det«

Tema Rörelsesjukdomar hos barn

Tema Rörelsesjukdomar hos barn – samtliga artiklar Fler barn kan hjälpas till bättre rörelse Gunnar Hägglund Medfödd instabilitet och luxation i höften – handläggning i dag Henrik Düppe Ponsetimetoden – etablerad standardbehandling av klumpfot Arne Johansson Oliklånga eller sneda ben korrigeras bäst under tillväxten Henrik Lauge-Pedersen Neuromuskulära sjukdomar är många men ovanliga Björn Lindvall God […]

Registerstudie bekräftar samband mellan Pandemrix och narkolepsi

Läkemedelsverkets studie är en av de största registerstudier som gjorts i Europa och omfattar alla personer som i januari 2009 var bosatta i Östergötland, Stockholm, Värmland, Norrbotten, Skåne eller Västra Götaland. Det motsvarar ca 60 procent av Sveriges befolkning. Hos vaccinerade personer var enligt studien risken att insjukna i narkolepsi trefaldigt förhöjd i gruppen 20 […]

Tema affektiva syndrom

Tema Affektiva syndrom – samtliga artiklar En utmaning för vården och samhället Lil Träskman-Bendz Affektiva syndrom är dödliga – självmordsrisken är hög Bo Runeson, Axel Haglund Depression från vaggan till graven Anne-Liis von Knorring, Lars von Knorring, Margda Waern Att skilja mellan depression och utmattningssyndrom Marie Åsberg, Åke Nygren, Anna Nager Bipolärt syndrom – en […]

Läkarbristen i primärvården

Läkarbristen i primärvården – alla artiklar Sollefteå: Jag vet inte hur länge vi orkar Burträsk: Här stannar läkarna till pensionen Kåge–Moröbacke: Uppropet fick stort gensvar Burträsk är trots allt glesbygd, och att locka hit nya läkare är inte enkelt. Det tyngsta argumentet är den goda arbetsmiljön, som bland annat innebär rimlig arbetsbelastning och bra arbetstider.»Här […]

Tema Trauma

Tema trauma – samtliga artiklar Olycksfall vanligaste dödsorsak hos yngre Louis Riddez Prehospital vätsketerapi och stabilisering vid blödningschock Christer Svensén Vad ambulanssjukvården kan lära av militära erfarenheter Per Örtenwall Första livräddande åtgärder vid svåra skador mot torax och buk Louis Riddez, Magnus Falkén, Martin Sundelöf, Carl-Magnus Wahlgren, Anders Östlund Initial handläggning avgörande vid svår bäckenskada […]

Läkarstudenter särbehandlas på grund av kön under praktiktiden

Nästan var femte läkarstudent anser sig ha blivit särbehandlad på grund av kön under sin praktik. Det framkommer av en e-postenkätundersökning som Medicine studerandes förbund (MSF) gjort bland läkarstudenter på praktik i hela landet. Av de 729 tillfrågade svarade emellertid endast cirka hälften på enkäten. Den förkrossande majoriteten av dem som upplevt sig särbehandlade på […]

Riksstämman kortas och flyttar till stan

Beslutet grundar sig i en omvärldsanalys där det framkommit att många sektioner och andra medverkande önskar sig ett mer effektivt möte, säger Filippa Nyberg, Läkaresällskapets vd. – Det är lättare för läkare att få ledigt för fortbildning i två dagar än tre. Och mötet blir mer attraktivt och flexibelt med närheten till centralstationen och Läkaresällskapets […]

Stärkt bemanning ska klara arbetsmiljön i Lund

Med hot om ett kraftigt vitesföreläggande hängande över sig har SUS skickat en lista till Arbetsmiljöverket med åtgärder som ska förbättra den dåliga arbetsmiljön på akutmottagningen i Lund. Arbetsmiljöverket har efter en inspektion bedömt att resurser och uppdrag inte är i balans och klassat arbetsmiljön där som »oacceptabel«, se Snabba åtgärder krävs på akuten i […]

Osignerade journalanteckningar prövas i Högsta förvaltningsdomstolen

Målet som domstolen meddelat prövningstillstånd i rör en man som 
ville ha tillgång till sin hustrus osignerade journalanteckningar eftersom han misstänkte att journalen ändrats för att dölja felbehandling. Sjukhuset där hustrun vårdats nekade med argumentet att osignerade journalanteckningar inte omfattas av offentlighetsprincipen, och kammarrätten gick på sjukhusets linje (se LT 38/2012). Resultatet av Högsta förvaltningsdomstolens […]

Sjukhus-TV anmäls till JO

Enligt CFR finns det två situationer när det kan vara okej att filma en vårdsituation. Antingen har patienten lämnat sitt samtycke i förväg – och då får patienten inte ha varit utsatt för påtryckningar eller befunnit sig i ett utsatt läge när hen gav det – eller så måste det finnas ett sekretessförbehåll mellan myndigheten […]

Första hjälpen-utbildning ska ge färre självmord

Utbildningsinsatsen i Stockholm och Jönköping är ett pilotprojekt som bekostas med statliga medel, som en del av regeringens psykiatrisatsning. Man använder MHFA, Mental Health First Aid Training and Research Program, som har utvecklats i Australien, utvärderats vetenskapligt och som nu används i femton länder. Utbildningen tar två dagar och kräver inga särskilda förkunskaper. Där lär […]

Läkarförbundet växer för femte året i följd

På fem år, 2007–2012, har Läkarförbundets medlemstal ökat från knappt 39 000 till 44 939. Bara under 2012 var nettotillströmningen 1 063 personer. Medlemstalet ökar bland såväl yrkesverksamma, studenter som pensionärer. Ökningen är dock procentuellt sett högre i de två sistnämnda grupperna, vilket innebär att andelen yrkesverksamma medlemmar minskar. En förklaring är att man inte […]

Ny ordning för nationella vaccinationsprogram

Sedan den 1 januari 2013 är det inte Socialstyrelsen utan regeringen som fattar beslut om vilka sjukdomar som omfattas av nationella vaccinationsprogram. Utgångspunkten är att vaccination ska förväntas effektivt motverka sjuklighet i samhället, vara samhällsekonomiskt kostnadseffektivt och vara hållbart från etiska och humanitära utgångspunkter. Socialstyrelsen har fått regeringens uppdrag att utarbeta modeller för att ta […]

Läkares arbete med sjukskrivningar kartläggs på nytt

För tredje gången genomför sektionen för försäkringsmedicin vid Karolinska institutet en stor enkätundersökning om hur läkare upplever arbetet med sjukskrivningar. Liknande studier har gjorts 2004 och 2008. Flertalet av frågorna är desamma som i undersökningen 2008. Ett av syftena med enkäten är att se om de insatser som vidtagits för att stötta läkare i sjukskrivningsarbetet […]

Upprop kräver öppenhet om kliniska prövningar

Den 9 januari i år lanserades en nätkampanj för maximal öppenhet kring kliniska prövningar. Kraven i uppropet är att alla gamla och nya kliniska prövningar ska registreras och att alla resultat ska offentliggöras. Enligt uppropet, kallat AllTrials, har bara hälften av alla prövningar publicerats. Följden blir sämre behandlingsbeslut, missade chanser att utveckla vården och onödiga […]

Nytt verktyg för att bedöma arbetsförmåga klart

Målet med det nya verktyget är att det ska vara enkelt för att kunna användas i större skala, att det ska vara flerdimensionellt för att ge svar på olika slags frågor samt att det ska kunna ge ett tydligare beslutsunderlag. En del av modellen består i att individen själv rapporterar sin förmåga. Detta i kombination […]

Millenniemålen för hälsa

Läs mer om Millenniemålen FN:s hälsomål svåra att nå Dödligheten minskar men fortfarande dör 7 miljoner barn varje år Både mor och barn ska överleva graviditeten Globala utmaningar för HIV,malaria och tuberkulos Läs även en intervju med Hans Rosling »Jag håller inte på med opinion – jag sysslar med fakta«

Hårdare krav på välfärdsleverantörer utreds

Bakgrunden till beslutet att utreda hårdare krav på företag inom välfärdssektorn är enligt regeringen den debatt som förts om »bristande kvalitet i såväl offentligt som privat drivna äldreboenden« och om »riskkapitalbolag som använt sig av interna lån inom koncernen för att minska skatten«. Regeringen har nu kommit fram till att det kan behövas ytterligare instrument […]

1 2 3 45