I Leicester, nordost om Birmingham, har man nyligen funnit tuberkulos (tbc) hos 50 personer varav många är elever i en och samma hög- och mellanstadieskola. Detta anses vara det svåraste utbrottet av tbc i England sedan 1963 [1, 2] [M Yates, London, pers medd, 2001].
Tbc hos barn och ungdom är en epidemiologisk markör som visar på spridning av tbc i samhället [3]. I en befolkning med få fall av tbc, som i den inhemska svenska befolkningen, är det främst äldre som insjuknar [4]. Det stora flertalet av dessa har med all sannolikhet smittats som unga när tbc var en vanlig sjukdom. Sedan har de burit bakterien latent – utan att vara sjuka eller smittsamma. Barn och yngre tonåringar är särskilt mottagliga för smitta, och i synnerhet små barn utvecklar oftare än vuxna allvarliga tbc-former, som meningit. Före puberteten är barn dock sällan själva smittsamma utan har vanligen smittats av vuxna i sin närmaste omgivning. Smittsamma är främst vuxna patienter med öppen lungtuberkulos hos vilka man kan påvisa bakterierna i upphostningarna (direktpositiva) [5]. Däremot smittar inte patienter som får adekvat behandling, inte heller de som har tuberkulos i andra organ än lungorna [3].
Diagnos av tbc hos barn kan vara svår, bland annat därför att bakterieutbytet från bronkiellt sekret eller andra provmaterial kan vara sparsamt. Hosta behöver inte förekomma trots lungengagemang. Vidare är extrapulmonära tbc-former relativt vanligare hos barn än hos vuxna.
För någon tid sedan fann man tbc hos en elev i skolan The Crown Hills community college i Evington, Leicester. Man började därför med hälsoundersökningar. I början av april i år hade 550 personer undersökts, och man hade funnit 19 fall bland skolans barn och ungdomar. Senare har ytterligare fall tillkommit, och epidemin omfattade i maj 50 tbc-fall varav 44 skolelever, 2 lärare samt 4 anhöriga. Vidare fann man 40 elever, som visserligen inte uppvisade aktiv tbc, men som hade så stora tuberkulinreaktioner att de behandlas profylaktiskt med kemoterapeutika [1, 2] [M Yates, London, pers medd, 2001].
Leicester har 280 000 invånare. Över 75 000 av dem är invandrare från Indien eller Sydostasien, och flertalet av skolans elever har invandrarbakgrund. Det finns anledning att misstänka att någon eller några smittats i hemlandet – kanske vid ett tillfälligt besök – och sedan tagit med sig smittan till England.
Skolan är en »secondary school«, vilket innebär att eleverna är ungefär mellan 11 och 16 år gamla. Detta gör att man även får beakta att smittspridning kan ha skett mellan eleverna. Hade utbrottet skett i en lågstadieskola eller förskola skulle man i första hand leta efter smittkällan bland närstående vuxna, lärare och annan skolpersonal. Mindre barn smittar som nämnts sällan sin omgivning. För närvarande pågår så kallad fingerprintanalys av bakteriestammarna för att försöka utreda de epidemiologiska förhållandena [M Yates, London, pers medd, 2001].
Flertalet av barnen och ungdomarna var BCG-vaccinerade. Detta visar återigen att BCG inte ger ett tillfredsställande skydd. Det är dock sannolikt att ytterligare personer skulle ha insjuknat om antalet vaccinerade varit mindre. Det är också troligt att fler allvarliga fall skulle ha inträffat.
I Sverige upphörde den allmänna BCG-vaccineringen av spädbarn våren 1975, och numera vaccineras enbart riskgrupper. Till dessa räknas barn till invandrare från länder med hög incidens. Tyvärr har en rätt stor andel av dessa riskbarn inte blivit vaccinerade. Även om BCG-vaccinet inte ger ett fullgott skydd har det ändå effekt. I synnerhet minskar risken för hematogen spridning, och därmed de mest allvarliga tbc-formerna som tuberkulös meningit och miliaris. Det är därför angeläget att barn i riskfamiljer verkligen vaccineras. Skyddseffekten när BCG ges i vuxen ålder är däremot mer varierande och osäker. En informativ översiktsartikel om BCG-vaccinet skriven av Björn Petrini publicerades i Läkartidningen förra året [6].
I Sverige liksom i övriga industriländer har vi tämligen få fall av tbc. Man beräknar en årlig incidens i Sverige på cirka 5 fall/100 000 invånare. Utbrottet i Leicester visar att omfattande epidemier med allvarliga infektionssjukdomar som tbc inte bara förekommer i den fattiga delen av världen utan mycket väl kan drabba befolkningen i industriländerna. Risken för ökad spridning av tbc är alltså stor också i Nordeuropa inklusive Sverige. Behovet av god beredskap, riktade förebyggande åtgärder och utbildning inom området är därför betydande.