Undersökningen visar att i 75 procent av landstingen lyfter man tobaks- och alkoholvanor i sina övergripande styrdokument. Matvanor och fysisk aktivitet förekommer hos endast en tredjedel av landstingen. Gävleborg, Uppsala och Västerbotten nämner och lyfter fram hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande problemområden och begrepp i större omfattning än övriga landsting.
 
Trots detta saknar trettiosex procent av landets vårdcentraler rutiner/program stöd vid rökstopp och sjuttio procent saknar rutiner/program för alkoholvanor. Dessutom framgår det att de etablerade metoderna som finns för framförallt stöd vid rökstopp och för att identifiera alkoholvanor inte har fått genomslag i rutiner/program. De landsting där vårdcentralerna har flest rutiner/program för levnadsvanor är Västerbotten och Gävleborg.
 
Socialstyrelsen kommer under år 2006 påbörja arbetet med att ta fram nationella indikatorer för hälso- och sjukvårdens förebyggande arbete.

Rapporten Hälsofrämjande hälso- och sjukvård kan läsas på Socialstyrelsen webbplats http://www.socialstyrelsen.se