Enligt Socialstyrelsens ursprungliga förslag till framtida specialitetsindelning som presenterades 2002 skulle socialmedicinen helt upphöra som medicinsk specialitet. Bakom låg principen att endast specialiteter med direkt patientkontakt skulle behållas. Men vad detta skulle innebära för den framtida kompetensen inom socialmedicin, folkhälsovetenskap och samhällsmedicin, det behövde utredas särskilt, ansåg Socialstyrelsen. Och efter den nya utredningen vill Socialstyrelsen alltså behålla specialiteten, till glädje för landets knappt hundra socialmedicinare.

– Vi är jätteglada för det här. Vi tycker att utredningsmannen gjort ett gott arbete och vi delar i allt väsentligt hans uppfattning, säger
Urban Janlert, ordförande i Svensk socialmedicinsk förening.
– Dessutom är socialmedicin en egen specialitet i de flesta andra EU-länder, och då vore det konstigt om Sverige förde en annan linje, när vi i övrigt försöker harmonisera specialitetsindelningen.

Enligt rapporten som lämnats till Socialdepartementet skulle en avreglering kunna uppfattas som en ”aktiv nedgradering” av läkares medverkan i folkhälsovetenskap och utvecklingen av hälso- och sjukvårdens organisation. Socialmedicinen bör vara en basspecialitet eftersom det är ett ”eget unikt kunskapsområde”. Namnet bör behållas, inte bytas ut mot samhällsmedicin eller folkhälsomedicin.

Socialstyrelsen föreslår också att försäkringsmedicin, som av tradition haft en nära koppling till socialmedicinen, utvecklas mot ett eget, självständigt så kallat profilområde, som då kan kopplas till andra specialiteter. Forskning och undervisning i försäkringsmedicin har traditionellt bedrivits inom socialmedicinen. Men försäkringsmedicin har även ett individperspektiv och en klinisk tillämpning, till skillnad från socialmedicin.
– Försäkringsmedicinen är lite tudelad. Detta är ett sätt att stärka och tydliggöra kunskapsområdet, säger Bernhard Grewin.
Och på den här punkten är Svensk socialmedicinsk förening av en annan åsikt.
– Vi tycker att försäkringsmedicin är ett ganska naturligt ämne inom socialmedicin. Där har vi lite olika åsikter, men det är ingen stor sak, säger Urban Janlert.

Socialdepartementet väntas ta beslut om den framtida specialitetsindelningen under hösten. Det väntas också innebära att ett nytt nationellt råd under Socialstyrelsen inrättas. Rådet ska kunna genomföra framtida förändringar i specialitetsindelningen.
Ett så kallat profilområde som det är tänkt att fungera i framtiden är inte en myndighetsreglerad specialitet. Det saknar specialistbevis men har målbeskrivning som fastställs av Läkaresällskapet.
Elisabet Ohlin

Läs hela rapporten, Säkerställd socialmedicinsk kompetens inom svensk hälso- och sjukvård, på http://www.sos.se
Läs även LT nr 43 2002

och nr 20/2005.