Fortsättning på artikeln ”Hur mår egentligen de äldre?”


Motstridiga trender döljs i den genomsnittliga utvecklingen

På befolkningsnivå utgör utvecklingen över tid ett genomsnitt av ett komplext mönster av olika trender, där olika grupper kan skilja sig åt. Att olika forskare kommer till olika resultat är därför inte förvånande. För att kunna väga ihop de olika resultaten krävs att man tar hänsyn till dels de olika studiernas representativitet, dels alla de olika metodval och val av hälsoindikatorer som resultaten baserar sig på.
Att andelen självrapporterade symtom och hälsobesvär har ökat över tid verkar klart. Även om orsakerna bakom denna ökning inte är entydiga, är den rimliga slutsatsen att efterfrågan på sjukvård kommer att öka mer än om man utgår bara från befolkningsförändringarna. Likaså bör den ökade förmågan att klara vardagen, trots sjukdomar och besvär, innebära att behoven av service och hjälp inte kommer att öka i samma takt som antalet äldre i befolkningen ökar.
Samtidigt finns tecken på att utvecklingen under den senaste tioårsperioden, både i Sverige och internationellt, inte följer samma spår som under 1970- och 1980-talen. Möjligen kan detta tolkas som att allt fler motstridiga trender döljs bakom den genomsnittliga utvecklingen:

• Effekten av den medicinska paradoxen accentueras allt mer, dvs allt fler äldre och sjuka kan behandlas och överleva och kan därmed efterfråga och behöva ytterligare sjukvård.
• Allt fler äldre kan få leva allt längre som friska innan den sista oundvikliga perioden av sjuklighet och beroende inträffar.

Hur långt kan utvecklingen gå? Enligt vår bedömning är det empiriska underlaget fortfarande minst sagt bräckligt som stöd för hypotesen att fortsatta hälsovinster bland de allra äldsta åldersgrupperna skulle vara svårare att uppnå i åldrande nationer, som Sverige, än i yngre nationer, som USA och framför allt utvecklingsländerna. Inte desto mindre är det rimligt att anta att möjligheterna till fortsatta hälsovinster även bland de allra äldsta inte kan fortsätta i all oändlighet. Kanske är några av de svenska resultaten ett första tecken på en sådan avmattning.
*
Potentiella bindningar eller jävsförhållanden: Inga uppgivna.


Figur 1.Andelen personer i åldersgruppen 75–84 år som bedömer sitt allmänna hälsotillstånd som »dåligt« eller »mycket dåligt«, enligt Statistiska centralbyråns riksrepresentativa undersökningar av levnadsförhållanden (ULF) [13].