– Vi är förvånade. Det är ett entydigt och delvis alarmerande resultat. Vi tror att detta kan fungera som en varningssignal för sjukhusledning och andra beslutsfattare, säger Thomas Flodin, ordförande i Stockholms läkarförening.
Läkarföreningen baserar sina slutsatser på en enkät som föreningen skickade ut till Karolinskas läkare i månadsskiftet november/december på begäran av många medlemmar. Patientsäkerheten på sjukhuset har debatterats flitigt under hösten bland annat efter att Socialstyrelsen uttryckt oro över patientsäkerheten och i samband med att två chefläkare hoppade av, se LT nr 41/05, och senast i samband med att onkologichefen sades upp med omedelbar verkan 1 december, se LT nr 50-52/05.
1 300 av sjukhusets omkring 2 000 läkare har svarat. En tiondel av de svarande är läkare i chefsbefattning och även dessa är kritiska, om än i något mindre utsträckning.
– Det här är något som tycks genomsyra organisationen, säger Anders Ekbom, professor i epidemiologi.


Ingen skillnad mellan Solna och Huddinge
Resultaten visar heller ingen skillnad mellan Huddinge och Solna, enligt föreningen.
Besparingarna i samband med fusionen har gjort att antalet läkare minskat och pressen ökat. Omkring hundra kolleger har lämnat sjukhuset, enligt huvudskyddsombudet Marta Christensen.
– Färre ska erbjuda samma vård nu. Jag får samtal från kolleger som inte mår bra för de är rädda att inte kunna erbjuda den vård de vill, säger hon.
Läkarföreningen föreslår nu en rad åtgärder. För att förstärka den medicinska säkerheten bör verksamhetscheferna även få reellt ansvar för personal och budget och inflytande över ekonom- och PA-konsultfunktionen. Alla sparbeting ska föregås av riskanalyser. Och sjukhuset bör få ytterligare åtta chefläkare, en för varje division, enligt förslaget.
– Vi vill hitta en form för samverkan med sjukhusledningen, säger Thomas Flodin.
Just nu finns tre chefläkare på hela sjukhuset. I januari blir de två, efter att chefläkaren Hans Vallin gått i pension. När läkarföreningen höll sin presskonferens 19 december var han närvarande och kommenterade enkäten och förslagen som företrädare för sjukhusledningen.
– Visar det sig att den här undersökningen står för vad den utger sig för att göra måste vi ta den på största allvar. Men vi behöver se på siffrorna mer specifikt. En del av oron sammanhänger med fusionen, men kanske den viktigaste delen är det stora sparbeting som är kopplat till fusionen, sa Hans Vallin.
– Sparbetinget har pressat verksamhetscheferna, som har det stora ansvaret, både medicinskt och ekonomiskt. Att vara klinikchef idag är ett mycket svårt uppdrag. Därför är det viktigt att vi ser över stödet åt dem. Organisationen kan mycket väl omprövas.


Kvalitetsansvarig för varje division?
Ytterligare åtta chefläkare, åtminstone med den titeln, var Hans Vallin tveksam till. Däremot kan man fundera på en kvalitetsanvarig läkare för varje division. Han vill ”hitta ett sätt att få med läkarna i kvalitetsarbetet”.
– Jag är ganska förvånad över att det var så stor andel som var oroade. Vi har ett rapporteringssystem för avvikelser och om det blir en ansamling av sådana är det verksamhetscheferna som ska vidarerapportera det. Ingen har sett en sådan ansamling. Och den yrkeskategori som anmäler i minst utsträckning är läkarna. Om man som läkare känner sig orolig är det alldeles utmärkt att använda sig av det system vi har, sa Hans Vallin.
– Vi instämmer, men ledningen har inte fått systemet att fungera, kommenterade Thomas Flodin.
Hans Vallin var också kritisk till att enkätresultatet inte presenterats för sjukhusledningen innan det presenterades för medierna. Detta var ett av flera exempel på att man från läkarhåll föredragit offentlig debatt framför dialog direkt med ledningen, menade han.
– Vi är gärna med på att förbättra dialogen, men det ska vara ömsesidigt, sa Hans Vallin.
– Vi erbjöd sjukhusledningen möjlighet att närvara vid presskonferensen, kommenterade Thomas Flodin, som anser att den direkta dialogen inte gett utdelning:
– De fackliga företrädarna har försökt föra en dialog med sjukhusledningen under två år, med varierande resultat. Vi skulle välkomna en förbättrad attityd mot läkarna, sa Flodin.

Enkätresultaten

De tillfrågade ska förhålla sig till en rad påståenden.
* Endast 14 procent instämmer i påståendet ”Jag tycker att patientsäkerheten är lika bra eller bättre nu jämfört med tiden före fusionen av Karolinska.” 60 procent av läkarna instämmer inte. Läkarföreningens slutsats: Sex av tio är oroade över patientsäkerheten.
* Endast tio procent instämmer i påståendet ”Jag tycker att arbetsmiljön har blivit bättre nu än jämfört med tiden före fusionen.” 69 procent instämmer inte. Läkarföreningens slutsats: Sju av tio läkare upplever en försämring av arbetsmiljön.
* Endast 11 procent instämmer i ”Jag har stort förtroende för sjukhusledningen.” 67 procent instämmer inte.
* Endast 12 procent instämmer i ”Jag tycker att ledningen är lyhörd och uppmuntrar till dialog.” 67 procent instämmer inte. Läkarföreningens slutsats: Sju av tio läkare har bristande förtroende för sjukhusledningen.

Ytterligare bearbetning av enkätsvaren ska presenteras i januari.