Läkemedlet är en s k monoklonal antikropp och är riktad mot en molekyl,CD28, som har en central roll i kommunikation mellan olika celler i immunsystemet.

En antikropp riktad mot CD28 hos råtta, har i djurförsök visats aktivera immunceller, s k regulatoriska T-celler, som skyddar mot ledinflammation.

Mot denna bakgrund har det tyska läkemedelsföretaget Tegenero utvecklat en antikropp mot CD28 hos människa, med förhoppning om att en behandling med denna antikropp skulle kunna dämpa oönskade immunreaktioner också vid humana inflammationssjukdomar, t ex reumatoid artrit.

Vid den första testen av denna behandling i s k fas I-studie, som utfördes på friska frivilliga försökspersoner i London, har behandlingen i stället lett till mycket allvarliga symptom på generell inflammation. Det är ännu okänt varför behandlingen lett till denna oväntade reaktion.