Under 2005 anmäldes 975 fall av infektioner med MRSA, meticillinresistenta staphylococcus aureus, till SMI. Motsvarande siffra för 2004 var 705.
Stockholms län stod för omkring en tredjedel av de anmälda fallen. I de flesta av dessa 315 fall tros smittan ha uppkommit ute i samhället eller utomlands, medan smittspridningen inom slutenvården har minskat.
I Östergötland däremot uppstod de flesta av länets anmälda fall inom vården på grund av två sjukhusrelaterade utbrott. Östergötland var också det län som visade den tydligaste ökningen, från 14 till 101 fall på bara ett år.
Antalet MRSA-fall ökade i de flesta landsting. Undantagen var Kronoberg, Värmland, Västernorrland och Västerbotten.
Västernorrland var länet med minst antal anmälda fall, endast 4.
Sedan år 2000, då sjukdomen blev anmälningspliktig, har antalet anmälda MRSA-fall i landet trefaldigats.
Läs hela statistiken: http://www.smittskyddsinstitutet.se