Det menar Sjukhusläkarföreningen som därför motionerade om att Läkarförbundet bland annat ska arrangera utbildning och kunskapsutbyte om modellen som på senare år alltmer kommit att ersättas av lönesamtalsmodellen. CS höll i sitt svar med och Eva Nilsson Bågenholm kunde också berätta att höstens ordförandekonferens kommer att ägans åt just detta. Motionen som också innehöll yrkandet att Läkarförbundets ska verkar för att den traditionella förhandlingsmodellen utvecklas och lyfts fram i avtalstexten och att denna modell fortsatt gäller om endera parten så begär, bifölls av fullmäktige, precis som CS föreslagit.
Även en motion från Mellersta Skånes läkareförening och samtliga läkarföreningar i VG-regionen handlade om löner, närmare bestämt att lokalföreningarna ska ges ökade möjligheter att agera i avtalsfrågor.
Eller som Erik Hulegårdh, Göteborgs läkarförening, uttryckte det:
– När man pratar med djävulen måste man ha eld i käften, och vi som står bakom motionen skulle vilja ha lite mer eld i käften.
Enligt motionärerna lever arbetsgivarna i Västra Götaland inte upp till det centrala avtalets intentioner om att lönesättning och -bildning ska bidra till att arbetsgivaren når målen för verksamheten samt ökar effektiviteten och produktionen. Motionärerna saknar då lokalt utrymme att agera trots att lönebildningen numera i huvudsak hanteras på lokal nivå.
CS höll i sitt svar med motionärerna om problembeskrivningen och föreslog fullmäktige att bifalla motionen, något som fullmäktige också gjorde.