Fullmäktige beslutade att göra vissa stadgeförändringar för att särbehandlingen av medlemsavgifterna för dem som fyllt 65 år ska upphöra. Bland annat att även pensionärsmedlemmars förbundsavgift i fortsättningen ska fastställas genom fullmäktigebeslut. Men det var inte alla som tyckte att det var en bra idé. Hans Rundcrantz, ordförande i Samfundet äldre läkare (Säl), ansåg att de 10 procent av yrkesverksamma medlemmars avgift som pensionärsmedlemmarna hittills betalat är fullt tillräckligt eftersom i alla fall medlemmarna i Säl inte nyttjar kansliets tjänster i någon nämnvärd utsträckning. Men där fick han svar på tal av förbundets ordförande Eva Nilsson Bågenholm.
– Pensionärerna utgör ungefär 10 procent av förbundets medlemmar och får ungefär 20 procent av den hjälp kansliet ger till alla medlemmar.
Enligt Eva Nilsson Bågenholm handlar det till exempel om rådgivning och handläggning av ärenden som rör anställningsvillkor efter pensionering, samordningsregler för lön och pension, semesterregler, kontraktsskrivning, pension och legitimationsärenden.
Med nuvarande regler kommer pensionärernas nya avgift att berättiga till skattereduktion eftersom den blir högre än 400 kronor per år.
Fullmäktige beslöt också att medlemskapet för den som begär utträde ur förbundet upphör vid utgången av det tertial under vilket anmälan kommit förbundet tillhanda. Tidigare var det kvartal som gällde.
Dessutom tas bestämmelsen in stadgarna om att i förekommande fall erlägga avgift till Akademikernas erkända arbetslöshetskassa (AEA) bort. Det beror på att medlemskapet i AEA numer är helt skilt från Läkarförbundets medlemsadministration.

Fotnot:
Av läkarförbundets drygt 39000 medlemmar är cirka 5350 pensionärer. Cirka 2 400 av dessa är medlemmar i Säl.