Nästan 30 procent av barnen i Stockholms län har någon form av allergi; pojkar drabbas i högre grad av allergisnuva och astma medan eksem är vanligare bland flickor. Det visas i en rapport, Barns hälsa och miljö i Stockholms län 2006, från Stockholms läns landsting. 7000 barn i åldrarna 8 månader, 4, 8 och 12 år och deras föräldrar har deltagit i studien.
Rapporten visar att det finns en ojämlikhet i exponering redan från start; ju lägre utbildningsnivå hos föräldrarna desto mer utsätts barn för tobaksrök i hemmet. Dessa familjer bor också oftare trängre; fukt- och mögelskador är vanligare i bostäder där familjen bor trångt. Lågutbildade skyddar dessutom sina barn mot solen sämre än högutbildade.
– Det är första gången vi ser på exponering och utbildningsnivå, säger Magnus Svartengren, medförfattare till rapporten och verksam på centrum för folkhälsa, där man tagit fram rapporten.
I studien framgår också att 27 procent av barnen känner obehag av avgaser, och att det finns en fördubblad risk för sänkt lungfunktion i innerstaden. Barn i Stockholm utsätts också för mer buller i hemmet än barn i övriga Sverige. Även här finns socioekonomiska skillnader: barn till föräldrar med kortare utbildning utsätts för mer buller i hemmiljön än barn till föräldrar med längre utbildning. Men det barn störs mest av är buller i skolan.
– Samhällsplaneringen har betydelse för hur barn utsätts för buller och föroreningar, säger Svartengren.
Ändå är barns hälsa generellt god i Sverige.
– Vi kan heller inte se att barns hälsa är sämre i Stockholms län än i övriga landet. För mig som barnläkare var det trösterikt att se det, säger Carl Lindgren, Karolinska institutet och centrum för allmänmedicin.
Rapporten ska fungera som beslutsunderlag för politiker vid långsiktiga beslut vad gäller hälsa och miljö, till exempel bostadsbyggande. Den finns att ladda ner på http://www.folkhalsoguiden.se .