Den nya specialiseringsindelningen som regeringen gjort ska inte få negativa följder för ST-läkares löneutveckling. Det fastslog fullmäktige att Läkarförbundet ska arbeta för. Det var Sveriges yngre läkares förening som i en motion yrkade på att ST-läkare ska ha rätt till specialistlön efter uppnådd basspecialitet och under tiden för gren och/eller tilläggsspecialisering. Den nya indelningen leder till en längre karriärväg för läkaren, vilket senarelägger möjligheten till löneförhandling. Enligt ett tilläggsyrkande som fullmäktige också biföll ska Läkarförbundet också verka lokalt för att ST-läkare ska ha rätt till ny löneförhandling efter uppnådd basspecialitet eller vid motsvarande tidpunkt.