Nära hälften av läkarna som svarat, 46 procent, är negativa till det nya industriavtalet. Det har lett till mindre utbildning och mer krångel och byråkrati, menar de.
Men en fjärdedel av de svarande är i stort sett positiva till det nya avtalet. Det är en fördel med klara regler, färre besök och att de blir störda i mindre utsträckning, anser de. Resterande fjärdedel tar inte ställning.
Så ser det åtminstone ut bland de som svarade i en enkätundersökning om det nya mer restriktiva avtalet om sjukvårdens umgänge med läkemedelsindustrin.
Avtalet trädde i kraft 1 januari 2005. Och nu har läkarkåren tillfrågats om effekterna. Enkätundersökningen har gjorts av ett företag på uppdrag av Läkemedelsindustriföreningen och Sveriges Kommuner och Landsting. Svarsfrekvensen är dock låg, 41 procent.
Men med så låg svarsfrekvens är det svårt att dra några långtgående slutsatser, menar Läkarförbundets ordförande Eva Nilsson Bågenholm.
– Om man ändå ska säga något så tycker många att det är en hel del krångel med att inbjudningar inte kommer direkt till läkaren. I övrigt är stora grupper både positiva och negativa. Det visar att vi har väldigt många olika åsikter. Många tycker det är skönt med färre besök, andra att de inte får tillräcklig information.
På Läkarförbundets fullmäktige tidigare i år beslutades att förbundet ska verka för att reglerna lättas upp på några punkter.
– Jag tror inte det blir några problem att lätta upp reglerna så att inbjudan kan gå även till läkarna. Men det blir troligen svårare att ändra på reglerna kring enskilda besök, säger Eva Nilsson Bågenholm.
Att avtalet skulle ha lett till mindre fortbildning tror hon inte på. Enligt Läkarförbundets egna siffror ser det inte ut så, se LT nr 34, s 2368.
Nära hälften av de svarande är alltså negativa till det nya avtalet, enligt enkäten. Den del av överenskommelsen som får mest kritik är regeln att industrins inbjudningar till terapiinriktade utbildningar ska gå via verksamhetschefen. Drygt hälften, 54 procent, är negativa till just denna del, medan en tredjedel är positiva. De kritiska menar att möjligheterna till fortbildning har minskat. Många uppger att inbjudan stannar hos chefen. Många anser också att läkaren själv är bäst på att bedöma utbildningsbehovet.
Den nyordning som fått bäst mottagande av läkarna är regeln att industrins produktinformation i huvudsak ska ske gruppvis med verksamhetschefens godkännande. 47 procent är positiva till detta, 41 procent negativa.
Och 44 procent av de svarande är positiva till regeln att läkemedelskonsulenter inte får ta kontakt direkt med enskilda läkare utan måste gå via sjukvårdshuvudmannen, främst på grund av att de blir mindre störda. Lika många är negativa. Skäl som anges är krångel, överförmynderi och att de får mindre utbildning.
Förbudet mot att bjuda läkarna på sociala aktiviteter, det är 46 procent av läkarna negativt inställda till. Vanligaste argumentet är att sådana aktiviteter skapar gemenskap och att förbudet är löjligt eller ett uttryck för överförmynderi. Men 38 procent stöder förbudet. De anser att det är ett sätt att undvika otillbörlig påverkan.
Av samma skäl anser nästan lika många att förbudet mot sponsring av den offentliga sjukvårdens interna aktiviteter är bra. Men fler, 46 procent, är negativa till det, bland annat för att arbetsgivaren inte har resurser.
Att industrin får bekosta högst hälften av kostnaderna för resa, kost och logi delar de svarande i två lika stora grupper, för och emot.
Läkemedelsindustriföreningens VD Richard Bergström tycker att utvärderingen kan användas trots den låga svarsfrekvensen.
Resultatet ska diskuteras av avtalsparterna.
– Vi måste framför allt se över de administrativa rutinerna. Formerna för inbjudan och godkännande bör vi se över, men exakt hur de ska ändras – eller om alls – ska parterna diskutera, säger han.
– Däremot är det inte aktuellt att diskutera ändringar av ”50/50-regeln”, restriktioner för resor, sociala aktiviteter och sponsring. Det rör lagstiftning och internationella branschregler och sådant som vi inte rår över.
1 400 allmänläkare och sjukhusspecialister tillfrågades om hur de har uppfattat det nya avtalets effekter. Knappt 600 svarade. Av de svarande har 16 procent någon form av chefsansvar.
Industriavtalet kan läsas på: http://www.slf.se under Etik och ansvar.

(Direktlänk http://www.slf.se/templates/ArticleListSLF.aspx?id=2399 )