– Det är en besvikelse att de inte tar ställning. Vi är nära årsskiftet och vi ser stora risker för en sjukvård i kaos, säger Läkarförbundets ordförande Eva Nilsson Bågenholm.
– Problemet är att om arbetsgivarens tolkning blir gällande, så kommer vi inte att ha tillräckligt med läkare på plats som opererar eller finns på mottagningarna, såväl på natten som på dagtid.
LT: Vad betyder detta nu?
– Vi kommer att gå vidare med vår tolkning att det krävs lokala avstegsavtal. Vi måste se till att den processen kommer igång. Det är enda sättet om sjukvården ska fungera, säger Eva Nilsson Bågenholm.

Läkarförbundet hade begärt att nämnden skulle uttala sig om huruvida arbetsgivaren med framgång kan hävda att störningar under beredskapen är tillåtna avbrott i dygnsvilan, eller om det för sådant krävs ett avstegsavtal mellan arbetsgivar- och arbetstagarparterna, se LT nr 41 och 42/2006.
Att landstingen och Läkarförbundet har olika uppfattning i frågan, det har enligt Läkarförbundet helt stoppat processen med att komma överens inför årsskiftet om hur läkarnas arbetstider ska anpassas till de nya arbetstidsreglerna.

Nu kom Arbetstidsnämnden fram till att inte uttala sig.
– Vi har kommit fram till att Arbetstidsnämnden inte lämnar tolkningsutlåtande. Det finns ingen lagstadgad skyldighet för nämnden att ge tolkningsutlåtande, säger Arbetsmiljöverkets chefsjurist Anna Middelman.
Arbetstidsnämnden har tidigare haft en sådan skyldighet, men har det inte längre. Efter att skyldigheten avskaffades har nämnden ändå lämnat sådana utlåtanden i några andra frågor, frivilligt. Vilka skälen till det har varit kan Anna Middelman inte svara på.

LT: Varför väljer nämnden att inte göra det nu?
– Vi bedömer att i föreliggande situation finns inte skäl till det. Vi har inte stängt dörren för att någonsin göra det, men generellt kommer vi inte att lämna tolkningsutlåtanden.
LT: Att ni valt att inte göra det nu, har det att göra med att lagreglerna är svårtolkade i det här fallet?
– Nej, det säger jag inte.
Frågan kan bli föremål för Arbetsmiljöverket på två andra vägar.
Arbetstidsnämnden har en skyldighet att pröva dispensansökningar. Dispens från verket är ytterligare en möjlighet till avsteg från dygnsvilan, vid sidan om kollektivavtal om avsteg och de möjligheter som anges i lagtexten. En dispensansökan om avsteg från regeln om dygnsvila lämnas in av arbetsgivaren.
– Sedan har Arbetsmiljöverket tillsyn, så om någon bryter mot lagen kan vi meddela föreläggande eller förbud, säger Anna Middelman.