Det blir ingen uppmaning från SKL till de lokala parterna att i kollektivavtal lösa arbetstidsfrågan som förbundet krävde (se tidigare publicerad artikel, klicka här).
– SKL sopar det hela under mattan. De säger att det pågår förhandlingar lokalt med att anpassa scheman till lagen, vilket inte stämmer, säger Eva Nilsson Bågenholm.
– Vidare säger de att de förutsätter att detta arbete sker i dialog med de fackliga organisationerna och så ser inte verkligheten ut, fortsätter hon.

I svaret, som ligger på SKLs hemsida, förklarar man att de ”inte är övertygade om att kollektivavtal måste tillgripas i första hand. I vilken utsträckning det kan finnas behov av kollektivavtalslösningar är en fråga som måste avgöras hos respektive huvudman”.

Vad är nästa steg för förbundet?
– Vi tar imorgon kontakt med näringsdepartementet för att höra om deras syn på frågan, säger Eva Nilsson Bågenholm.

Läkartidningen har ännu inte fått kontakt med ansvariga i förhandlingsdelegationen på SKL.

Läs skrivelsen från SKL på http://www.slf.se under Arbetstidsfrågan.