Först efter att en patientansvarig läkare har fattat formellt beslut om det, ska tvång vid medicinsk behandling av personer med demenssjukdom kunna användas i den kommunala vården. Det är ett av förslagen i före detta justitieombudsmannen Jan Pennlövs betänkande Regler för skydd och rättssäkerhet för personer med demenssjukdom (SOU 2006:110), som presenterades 18 december. Den patientansvarige läkarens utredning ska också innefatta samråd med närstående och god man. Sådan tvångsmedicinering, till exempel att medicin döljs i maten, ska få användas bara om patientens hälsotillstånd annars riskerar att allvarligt försämras och om patienten saknar förmåga att själv ta ställning till behovet av medicineringen.
Jan Pennlöv föreslår också att tvångsförflyttning till särskilt boende samt låsning av ytterdörren på äldreboenden kan ske bara efter beslut i länsrätten.

Låsta ytterdörrar i äldreboenden, bälten, sänggrindar och medicin som döljs i maten är idag vanligt förekommande i vården av demenssjuka, enligt Stefan Axelsson, sekreterare i utredningen. Det enda lagstöd som idag finns för detta är Brottsbalkens nödregler, och de reglerna täcker inte dagens alla faktiska situationer. Det betyder att dessa åtgärder idag i många fall i praktiken är brott mot såväl svensk grundlag som Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna, enligt Axelsson. Några formella beslut fattas heller inte innan sådana åtgärder används idag.
Ett syfte med utredningen var att minska behovet av tvångs- och begränsningsåtgärder.
Jan Pennlövs förslag om krav på utredning och formella beslut utesluter dock inte att situationer kan uppstå där åtgärder måste vidtas akut enligt Brottsbalkens nödregler.
Redan 1999 efterfrågade Socialstyrelsen en utredning av hur rättsskyddet skulle kunna stärkas för »äldre personer som har nedsatt beslutsförmåga till följd av bl.a. demenssjukdom«. Utredningen tillsattes av den förra regeringen i februari 2005, och tidigast 1 januari 2009 kan lagstiftning träda i kraft. Tanken är att Socialstyrelsen först ska avsluta sitt arbete med nationella riktlinjer för vården av demenssjuka.
Läs betänkandet: http://www.regeringen.se/sb/d/6150/a/74164