De kritiska synpunkter Lars Werkö anför mot den aktuella artikeln är att den ger en alltför generell och summarisk bild av problematiken. Det bör författaren inte lastas för eftersom det var
Läkartidningens redaktion som bestämde artikelns omfång. Att föra en mer uttömmande diskussion inom ramen för det begränsade utrymmet hade knappast gått – vilket även framgår av författarsvaret.