– Vårt förslag innebär att Socialstyrelsen får ett samordningsansvar för Statens beredning för medicinsk utvärdering, Läkemedelsverket och Läkemedelsförmånsnämnden, säger Mats Svegfors, landshövding i Västmanland.

Det blir en vidgad roll för Socialstyrelsen som ser ut att bli en mäktigare myndighet. Syftet med förändringen, enligt Svegfors, är att få en avsändare för styrningen av sjukvården.
– Vi tänker mer på de styrdas behov, att sjukvårdshuvudmän och profession får en entydig avsändare.
Varför är det viktigt?
– Ett av uppdragen för utredningen är att åstadkomma tydlighet i struktur och styrning av samhället. Just den statliga styrningen av sjukvården har varit präglad av olika avsändare och typer av styrning.

Mats Svegfors talar om »en koncentrerad kunskapsstyrning« från myndighetshåll som innebär att styrningen ska ske genom vetenskap och beprövad erfarenhet.
– Vi ska styra genom normering, det vill säga genom lagar och föreskrifter. Vi vill undvika mjukare former av styrning genom planer, program och olika stöd.

Det låter som en starkare, central ledning av vården?
– Det blir inte nödvändigtvis en starkare styrning, snarare tydligare. Men det är inte huvudskälet till förslaget. Det finns en strävan att hitta nya former för att leda sjukvården när ansvaret ligger på stora regioner. Jag tror att prioriteringarna i sjukvården kommer att bli allt svårare samtidigt som det finns liten benägenhet för att göra strukturförändringar. Därför krävs en rationell resurshushållning.

I och med att Socialstyrelsens styrning förstärks bör inte myndigheten ha ansvaret över hälsotillsynen, menar Svegfors. Ansvarsutredningen kommer inte med några förslag kring tillsynen, men säger att tillsynen bör vara ett statligt ansvar, vara samordnad och ligga på regional nivå. I stället inväntar man besked från en särskild utredning kring socialtjänstens tillsyn som ska vara färdig till sommaren.
– Om man ska föra samman den sociala tillsynen med hälsotillsynen ser jag två alternativ. Antingen att tillsynen ligger i en egen regional organisation vid sidan av länsstyrelserna eller så för man in ansvaret i länsstyrelserna.

I den särskilda utredningen om tillsynen finns det tankar om att inrätta en ny central myndighet som ska styra över all tillsyn. Men då tillfogar man ännu mer administrativ verksamhet, påpekar Svegfors:
– Det är svårt att tänka sig en regional tillsyn utan central styrning. Det kan vara en liten central organisation. Men om det byggs upp en parallell organisation till Socialstyrelsen kan man fråga sig vilka vinster det blir.

Fakta/Ansvarskommittén

Den parlamentariskt sammansatta kommittén påbörjade sitt arbete våren 2003 och uppdraget ska slutredovisas till regeringen den 28 februari i år. Redan har uppgifter läckt ut i medierna om att utredningen tänker föreslå att landstingen avskaffas och ersätts av mellan sex och nio regioner, att varje region bör ha en till två miljoner invånare och innehålla minst ett regionsjukhus.