– Det har skett ett trendbrott som konstaterades redan i förra årets rapport. Från att ha många friska äldre ser vi nu allt fler äldre med en eller flera sjukdomar, säger Gudrun Persson, tf enhetschef för analysenheten vid Epidemiologiskt centrum.

En viktig orsak till ökningen enligt henne är att allt fler lever till högre åldrar på grund av bättre medicinsk vård. Till exempel har överlevnaden i cancer och hjärt- och kärlsjukdomar förbättrats. Siffror visar att ökningen av andelen långvarigt sjuka med minst tre sjukdomar har accelererat kraftigt under de senaste åren, främst bland män. Andelen män som rapporterade att de led av hjärtsjukdomar i åldern 65-84 år var 19,3 procent för perioden 1980-1987. Fram till perioden 2001-2005 hade siffran stigit till 24,5 procent. För förhöjt blodtryck var siffran 16,9 procent bland män 1980-1987 medan 2001-2005 hade den ökat till 23,8 procent.
Samtidigt rapporterar de äldre en bättre självupplevd hälsa under den senaste 25-årsperioden.
– När de väger in hela livssituationen, trots att de bär på många sjukdomar, mår de ändå bra, säger Gudrun Persson.

Ett annat problem bland äldre är att dödligheten i fallskador ökar. Från år 2000 sker en liten uppgång bland män och kvinnor. Totalt avled nästan 3 400 personer av olycksfallskador 2004, varav cirka 45 procent var fallskador. Olyckorna sker inte bara i hemmen utan även i institutionsvården och på sjukhus, menar hon.
– Att dödligheten i fallskador ökar hänger ihop med att människor i dag blir äldre och skröpligare. Men fallskador kan förebyggas, här finns mer att göra för äldrevården, säger Persson.

Fokus ur folkhälsorapporten:
• Medellivslängden är hög, men den tidigare ökande trenden har stannat av.
• Äldre multisjuka har blivit fler.
• Den psykiska hälsan har förbättrats i befolkningen totalt sett, men unga flickor mår allt sämre.
• Självmorden minskar, men självmordsförsöken blir fler.
• Sjukskrivningarna minskar.
• Besvär orsakade av arbetet har minskat de senaste tre åren.
• Ökningen av övervikt och fetma har stannat av.
• Tandhälsan hos vuxna har blivit bättre.
• Spridningen av klamydia ökar.
• Rökningen minskar i omfattning, dock i långsammare takt hos kvinnor.
• Alkoholkonsumtionen minskar, men riskkonsumenterna har blivit fler.
• Narkotikamissbruket har minskar något.