I budgetpropositionen föreslås 3,4 miljarder kronor gå till att utveckla företagshälsovården under tre år (summan ska dock delas med en ny rehabiliteringsgaranti, se nedan). Det är helt i enlighet med vad utredaren Anna Hedborg och hennes kommitté för framtidens företagshälsovårdsutbildning har föreslagit (se nedan). Företagshälsovården ska i framtiden alltså också kunna erbjuda primärsjukvård. Enligt regeringen leder detta till att individens tillgång till primärvård ökar och att resursavvägningen mellan samhällets vårdapparater förbättras. Förhoppningen är att företagshälsovården ska kunna bistå med prövning av arbetsförmåga och koordinering av åtgärder från sjukvård, arbetsplats och Försäkringskassan. Detta tror regeringen skulle underlätta partssamverkan kring ohälsoarbete, rehabilitering och förebyggande insatser. På så sätt skulle primärvården avlastas och Försäkringskassans arbete få ökad kvalitet, antar regeringen, något som skulle motivera ett visst statligt finansieringsstöd.
En del privata primärvårdsenheter kommer säkert, enligt regeringen, att lägga företagshälsovård till sina tjänster. Regeringen överväger också att göra det möjligt för offentligt driven primärvård att också tillhandahålla företagshälsovård.
Modellen blir frivillig: landstingen väljer om de vill ansluta sig, arbetsgivare och arbetstagare väljer om företagshälsovård med sjukvård ska upphandlas och den anställda väljer huruvida han eller hon vill anlita sin företagshälsovård för primärvård.
I budgetpropositionen poängteras att det måste bli en väl fungerande balans mellan företagshälsovårdens nuvarande förebyggande miljöarbete och de nya uppgifterna.
Regeringen skriver också att företagshälsovårdens primärvård och annan primärvård måste få konkurrera på lika villkor så att inte skillnader i tillgänglighet och kvalitet innebär att anställda får bättre offentligfinansierad vård än andra.
Utbudet av företagshälsovård måste enligt regeringen öka om kvalificerad företagshälsovård ska finnas i hela landet och även för mindre företag. Allt detta kräver att staten och Sveriges Kommuner och Landsting kommer överens om en ny företagshälsovårdsmodell.
Regeringens ambition är att modellen ska kunna börja tillämpas redan under nästa år.
Rehabiliteringsgaranti
Den nuvarande vårdgarantin inom hälso- och sjukvården ska kompletteras med en medicinsk rehabiliteringsgaranti för sjukskrivna. Rehabiliteringsgarantin ska omfatta evidensbaserade insatser och syftet ska vara återgång i arbete. Rehabiliteringsgarantin ska träda i kraft under 2008 och sjukvården ska få ökade resurser för insatserna. Pengarna ska i första hand tas från Försäkringskassans budget för arbetslivsinriktade rehabiliteringsinsatser. Hittills har Försäkringskassan använt sina rehabiliteringsmedel främst för att köpa utredningar som behövs för att ta ställning till rätten till sjukpenning och behovet av rehabilitering. Under 2006 köpte Försäkringskassan aktiva rehabiliteringsinsatser för endast 90 miljoner kronor, av den totala budgeten på nästan en miljard. De kommande tre åren minskas Försäkringskassans budget för köp av bland annat arbetsinriktade rehabiliteringsinsatser med 200, 500 respektive 800 miljoner kronor.


Framtidens företagshälsovårdsutbildning
Anna Hedborg är ordförande i den kommitté som har tillsatts inom ramen för utredningen Det framtida huvudmannaskapet för företagshälsovårdsutbildningen m.m. (S 2007:01). Kommittén har uppdraget att utreda hur framtidens företagshälsovårdsutbildning ska organiseras beträffande huvudmannaskap och genomförande. Tidigare har det numera nedlagda Arbetslivsinstitutet haft ansvar för företagshälsovårdsutbildningarna och till dess kommittén har bestämt sig är det densamma som också ansvarar för utbildningarna. Inom ramen för uppdraget arbetar också kommittén med företagshälsovårdens framtida roll i allmänhet. I augusti inkom kommittén med en skrivelse till regeringen angående detta. Det är utifrån den som regeringen nu lagt sin budget.
Den 14 december 2008 ska kommittén lämna sitt slutgiltiga förslag om det framtida huvudmannaskapet för företagshälsovårdsutbildningen.