– Mycket fakta visar på nyttan med fysisk aktivitet både som primär- och sekundärprevention, dessutom är det en billig verksamhet.
Det säger Lars Wallentin, professor i kardiologi och ordförande för faktaarbetet med Socialstyrelsens nationella riktlinjer för hjärtsjukvård, som presenterades den 12 september.
I riktlinjerna, som än så länge är preliminära, föreslås bland annat att primär PCI ska ges prioritet 1 vid akut ST-höjningsinfarkt.
– Det är klart och tydligt att vid en stor hjärtinfarkt så är ballongvidgning det bästa alternativet. Det minskar dödligheten, risken för reinfarkt och strokefrekvensen. Det gäller även om patienten måste transporteras upp till 90 minuter, säger Bertil Lindahl, docent i kardiologi och ansvarig för arbetet med riktlinjernas kvalitetsindikatorer.
Andra förändringar från 2004 års riktlinjer är till exempel att man beträffande förmaksflimmer menar att tromboshämmande behandling ska användas då patienten förutom förmaksflimmer har minst en riskfaktor för stroke.
– Det kan vara en krånglig behandling eftersom den kräver så stor följsamhet, men den minskar risken för stroke med två tredjedelar, säger Lars Wallentin.
Beräkningar i riktlinjerna tyder på att potentialen för besparingar är stor. Om alla idag obehandlade personer med förmaksflimmer och ytterligare en riskfaktor fick warfarinbehandling rör det sig om 1,3 miljarder kronor.
Såväl preventiva som behandlande åtgärder har rangordnats på en skala från högsta prioritet (1) till lägsta (10). En del åtgärder har fått beteckningen ”icke göra” då de visat sig verkningslösa eller till och med farliga. Metoder som ännu inte är tillräckligt utvärderade för att föras in i rutinsjukvården har betecknats FoU, och förhoppningen är att dessa områden ska beforskas för att därefter kunna bedömas. Än så länge är riktlinjerna preliminära. I stället för ett remissförfarande har Socialstyrelsen bjudit in till seminarier där politiska beslutsfattare, tjänstemän och verksamhetschefer ska få möjlighet att fördjupa sig och ge respons innan riktlinjerna blir slutgiltigt fastställda i början av nästa år.